Galleries more

Videos more

Dictionary more

Analiz Kritik Lorganizasyon Klas Travayer par Alain Ah-Vee

10.02.2008

Zordi nu pe pibliye diskur Alain Ah-Vee, manb dirizan LALIT, dan KONGRE LALIT 1, 2 ek 3 Fevriye:

Dan sa papye-la nu pu get sityasyon diferan kalite "lorganizasyon" ki ena dan klas travayer, anpartikilye bann sindika: zot lafors e osi zot febles. Pu mezir zot lafors ubyen febles, nu pu bizin gete ziska ki pwin bann lorganizasyon klas travayer indepandan - indepandan depi burzwazi, depi sosyete kominalo-relizyez, depi parti politik burzwa, depi Leta ek depi inperyalis (par exanp Lanbasad).

Sosyete Moris li byin striktire. Li ena tu kalite form lorganizasyon ki regrup dimunn ansam. Zot regrupe lor baz diferan kriter ek lintere - lor baz landrwa, diferan spor, lamizik, lwazir, 'gennder', lintere ekonomik, kiltir ubyen relizyon. Kote lorganizasyon ekonomik, klas travayer ena sindika, Credit Union, korperativ e osi tut enn tradisyon sosyete ki lev sit (espes sistem banker paralel). Ena organizasyon striktire pu tu kategori laz - depi skut, gerlgayd, studennt kawnsil, ziska klib 'senior citizens'. Ena mem sosyete pu kan u fini mor: sosyete lamor. Zis kote fam tusel, ena par santenn lasosyasyon (750 par la). Kote sindika ena 350 dan 15 federasyon. U kapav gayn enn dimunn ki alafwa mamb klib petang, sekreter labutik korperativ e mamb sindika kot li travay.

Sa miltiplisite lorganizasyon-la li reprezant enn lafors extraordiner, me anmemtan dan enn fason ironik li kapav dan serten sirkonstans partikilye reprezant enn febles alinteryer sa lafors la. Lafors parski li zisteman prezans tusa lorganizasyon-la ki angranparti explik lefet ki nu ankor ena bann drwa aki kuma ledikasyon gratis, lasante gratis, 15 konze piblik, sibsid lor diri-lafarinn, gaz menaze, pansyon iniversel, konsey vilaz. Anmemtan, dan enn fason ironik, tusa rises lavi asosyativ-la li kontenir enn febles parski li kontenir osi regrupman lor baz sekter e divizyonis . Kuma nu pe truve zordi avek so VOH, FCM, ... Zordi ena mem grup sosyo-relizye kuma Hindu House ki inklir Hindu Business Council, ki okip zis bizness. Parey kuma ena Chinese Chamber of Commerce, Tamil Business Group, etc. Enn fwa ti ena grup ki pe fer "priz de Labank Santral" akoz lord langaz lor biye labank!

Dan kontex sosyete de klas, patrona ena osi puvwar intervenir pu finans ONG e dan sa fason-la dusma dusma gard enn sertin kontrol lor zot. Anfet depi lemet Fevriye 1999 finn ena enn muv kalkile depi patrona ek Leta pu ogmant finansman ONG e sindika. Parski zot ti'nn realize ki si lemet ti pli striktire deyer enn program politik kler ek koeran, sa ti pu reprezant enn menas potansyel pu zot puvwar. Alor zordi ena deplizanpli buku ONG e lasosyasyon sponnsorize, kot zot aktivite finanse par Leta atraver NGO Trust Fund, par firm prive e mem par sertin Lanbasad. Ki li vedir kan bann lorganizasyon kuma S.O.S Femmes, Media Watch, Soroptimist aksepte pran kas depi Leta Zini, lepok lokipasyon militer Irak par samem Leta Zini? Ki sa ule dir kan Right Now ubyen Amnesty Moris, ki bann lorganizasyon ki dir zot defann drwa imin, pran lamone ar konpayni prive, kuma CIEL ek Rogers, ki zot bi-mem se pu aste nu antan ki imin, aste nu kuraz travay 8 a 10 ertan par zur, pu zot ankes zot profi? Mem kestyon poze pu sertin sindika servis sivil ki abitye invit Minis pran laparol dan zot lasanble anyel. Ki sa ule dir pu lindepandans sa bann lorganizasyon-la?

Me lafors ubyen febles lorganizasyon travayer depann osi angranparti lor degre konsyans de klas vs. degre konsyans kominal parmi lamas travayer. Kan konsyans de klas for, konsyans kominal regrese. E lerla travayer so lorganizasyon osi pli pwisan. E sa li varye selon diferan lepok. Zordi ena sa konsep "sosyete sivil" ki fer abstraksyon tu nosyon de klas, enn konsep ki inklir patrona ek ONG relizye ladan. Alor ena nesesite pu tultan kritik sa kalite konsep-la e osi denons bann sosyete kominalo-relizyez ki azir kuma bann nwayo ki propaz ideolozi kominal, ki alimant konsyans kominal parmi travayer.


Ki bann fakter ki finn e pe kontiyn antrenn afeblisman klas travayer ek so lorganizasyon?
Ena fakter ki konsern lekonomi ek sanzman dan natir travay limem.

* Ena nuvo vag otomatizasyon, mekanizasyon ek sirtu santralizasyon ki pe rann sertin seksyon antye klas travayer redenndennt. Kuma nu finn truve bann lane 70 dan lepor, zordi nu pe truv li danlindistri sikriyer avek VRS 1 e VRS 2.

* Lefet ki kapital finansye pe gayn enn linportans grandisan dan lekonomi - olye ena plis investisman dan sekter prodiksyon. Dan sekter finansye, patron lamem nepli vizib, travayer napa kone kisannla li ete, zame zot pa truv li ni zwenn li. Pena sa relasyon imin ki kanmem existe dan sekter prodiksyon. Purtan li dominn lezot sekter kapitalist. Anfet ti bizin plito agrandi sekter prodiksyon-la, ki osi kree buku lanplwa, kot prodiksyon ek konsomasyon lye ansam, e kot ena lintere mintenir enn sertin puvwar dasa parmi travayer.

* Privatizasyon ki antrenn enn bes dan nomb travayer sekter piblik. Kan privatize ena mwins travayer dan sekter piblik, e mwins sindika parski dan sekter prive ena represyon.

* Miltiplikasyon bann ti-lantrepriz (SME), par tu kalite metod, inklir atraver Empowerment Program. Politik guvernman PT-PMXD pe ankuraz devlopman bann SME. Sa li propaz parmi travayer nosyon kuma antreprenarya, efisyans, konpetivite ek profitabilite ki ranforsi ideolozi patron. Li fer "somaz" preske vinn u prop lafot! "Al fer enn tit-antrepriz!"

* Emigrasyon masif, e anmemtan fer amenn travayer lezot pei lor kontra. Fas a kriz sistemik ki Moris pe traverse, PT-PMXD pe ankuraz travayer al travay deor, mem si onwar. Anmemtan li pe fasilit patrona pu amenn travayer lezot pei vinn travay isi lor kontra -akoz pena okenn fre sosyal pu patron peye (pena premye zur lekol pu zanfan, pena mortalite, pena maryaz, pena lavi sosyal ditu). Suvan zot viv dan kondisyon esklavaz. Sa kalite solisyon-la li diminye puvwar travayer pu revandik meyer kondisyon e li osi alimant dezespwar parmi travayer, parfwa mem zenofobi - pa zis depi Lepen an Frans, me parfwa depi dirizan parti kuma Les Verts ek sindika Moris.

* Natir travay dan sekter kuma IRS, Call Centres, turism. Kote proze IRS kot pu ena gran domenn de lix ki pu anplway zardinye, domestik, kwizinye, gardyin, antretyin terin golf oservis gran milyarder, gayn enn nuvo form alyenasyon quasi-feodal. Dan Call Centres kot masinn donn u instriksyon, kot bann anplwaye, suvan byin zenn, pe bizin asize koz manti enn zurne, pran lot idantite, pran enn nom ki patron alwe u, parfwa kapav ena enn seksyon net kot tu anplawye bizin pran mem nom. Tusa pu trik dimunn e pu vann tu kalite prodwi initil ar zot, depi biye lotri ar retrete ziska perdi larzan dimunn izole lezot pei par koz buku ar zot lor zot kont telekom. Ena pe mem vann ziska "prodwi seksyel" par telefonn. Sa osi, enn nuvo form alyenasyon. Kote turism osi u ena enn kote lemond kot ena bel-bel lotel de lix, enn realite larises ekzazere akote realite lavi travayer dan fobur mizer. Travayer kas so lavi ant sa 2 realite la. Tu sa bann sekter-la ena zis travay preker. Zot tu expoz travayer ar enn lemond siperfisyel, inaksesib, kupe depi realite so prop lakaz e kartye, so prop langaz, so prop lavi. Ki kalite lefe sa pu ena lor personalite sa kategori anplwaye-la?


FAKTER KI KONSERN ROL LETA E BANN LANTREPRIZ PRIVE

* Finansman sindika par Leta, e nominasyon reprezantan travayer lor Bord sertin linstitisyon. Avek TUTF Leta finn reysi ena enn sertin kontrol lor aktivite sindika. Sindikalist lager pu gayn nominasyon lor bord TUTF, Employees Welfare Fund, National Savings Fund, ek enn ta lezot. Setadir reprezantan travayer pe syez dan enn striktir ki form parti Leta. Ena osi NESC ki anfet vinn diminye linportans muvman sindikal limem, atraver striktir kot ena akademik, sosyete sivil, etc e kot pe fer sindika vinn enn but sosyete sivil.

Sindika anfet enn striktir ki pe tultan negosye meyer repartisyon dan prodiksyon, alinteryer sistem aktyel. Li bizin patron, li pa kapav mazinn so lekzistans san sa klas patrona-la. Li ofet form parti Leta etan done li partisip dan mekanis ki fikse pri travay. Muvman sindikal, NRB, IRC, Minister Travay zot tu form parti enn sel mekanis. Li kumsa. Me, kan sindika pe febli, so lefe santi plis.

* Ena politik pu ankuraz travayer vinn aksyoner dan konpayni, kuma dan SIT par exanp, ki anfet enn lot form lorganizasyon travayer me su kontrol guvernman. Kan travayer ena aksyon dan lantrepriz li pu devlop enn lintere pu so aksyon friktifye, gayn plis valer, setadir ki lantrepriz-la fer plis profi, donk ki travayer (inkli limem) travay pli dir, vinn plis prodiktif. Alafin pe fer travayer partisip dan so prop explwatasyon. Lerla dimunn etone kan SIT pe bizin pey saler travayer St. Felix. Abe, SIT li proprieter 20% aksyon dan bann mulen kuma St. Felix. Zordi koze "partisipasyon travayer dan lantrepriz" pe refer sirfas. An 2007 Minister Travay finn mem pibliye enn kod lor partisipasyon travayer dan zesyon ek partisipayon dan finansman lantrepriz. Kan guvernman u patrona ki vinn delavan ar sa kalite lide-la li vedir zot pe anvi amorti lalit de klas, amorti lalit ki travayer amene e bizin amene an permanans pu ranvers sistem ki domine par klas patrona, sistem ekonomik kapitalis.

* Konpayni prive ek so nuvo 'social responsibility'. Ena tut enn politik dan bann lantrepriz pu met dibut enn fon pu 'le social' pu finans bann aktivite kuma kanpayn kont ladrog, lekol konplemanter pu zanfan 'de rue', e osi pu fer odit lor lefe "social" zot explwatasyon. Rogers fek met Rs. 20 milyon pu prosenn 4 an aladispozisyon bann ONG dan kanpayn sansibilizasyon lor HIV-Aids. Buku ONG ek sindika pu kurbe pu gayn sa kas la. Purtan kas patron li anfet fer par travayer, kuma nu kone.


FAKTER KI LYE AR NATIR E ROL SINDIKA

* Prosesis birokratizasyon dan sindika. Muvman sindikal antye zordi su minmiz enn klik birokrat, ki finn devlop enn lintere byin distink depi travayer ki zot sipoze reprezante. Alor, zot pena lintere ki travayer zwenn regilyerman pu diskit seki pe pase dan travay. Zot pa ditu anfaver demokrasi dan sindika. Okontrer li pu ferm zot zwe. Zot tultan ena tandans inneran pu get problem e demand pu zot sekter an izolasyon olye ankuraz inifikasyon alabaz tu sindika depi tu sekter. Kumsa ki nu truv sertin deriv kuma kan sindika travayer transpor dimann guvernman ogmant pri tiket bis pu asire ki konpayni transpor kapav ogmant zot lapey!Kumsa ki Bizlall truv disik ek textil bizin res sekter prinsipal.

* Ena lefet ki sindika napa chalenj sa alyenasyon ki ena dan travay limem. Setadir li pa chalennj sa relasyon ki travayer oblize antretenir ar kapitalist, ni so relasyon ar masinn, ar larzan. Li pa challenj lefet ki sistem kapitalist fer tu travayer, vinn enn marsandiz. Sindika pa chalennj lefet ki sistem kapitalist transform nu kuraz travay (setadir numem pandan 8-12 ertan sak zur) an enn obze ki vande kuma ninport ki lartik. Sindika pa chalennj lefet ki nu pe oblize vann tu nu potansyalite pu kree larises pu enn ti-poyne dimunn, an esanz pu nu res vivan. E li grav, parski li vedir nu pe vann seki ti kapav fer nu epanwir e vinn enn dimunn apar antyer.ROL PARTI POLITIK

Enn lot fakter ki kapav determinn lafors ubyen febles lorganizasyon travayer se lyin ki zot devlope ar bann parti politik. Dan lepase ki li PT, MMM, MMMSP e mem PMSD, finn met dibut zot prop sindika ek federasyon sindikal. Byin suvan atraver sa bann lyin-la sindika vinn depandan lor bann negosyater, konseye e lezot fasilite ki parti-la ofer. Parfwa u kapav ena lyin organik ant federasyon sindikal ek parti politik. Ena mem lyin organik natirel ant muvman sindikal ek muvman sosyal demokrat, swa enn donn nesans lot la, swa tulede ariv anmemtan. Nu dir li natirel parski ideolozi dominan dan klas travayer li enn ideolozi reformist, setadir travayer an zeneral pe rod tipti reform dan kad sistem dominan e muvman sosyal demokrat zot reformist-mem, zot ena enn program reformis. Par kont seki pa natirel se kan ena lyin organik ant lorganizasyon sindikal ek lorganizasyon politik ki ena pretansyon revolisyoner dan enn lepok ki pa pre-revolisyoner. Lerla-mem ki ena manipilasyon. Lerla mem ki ena tansyon insutenab ant lede kuma nu pe truve dan relasyon Muvman Premye Me ek FPU, ek dan GWF kan lepok pre-revolisyoner pase, MMM manipile pu met manb LALIT deor dan sindika, e finalman MMM bizin retir limem, e zordi GWF pe split e menas split ankor akoz azisman , . Si nu pran lekzanp VRS kot nu truve, pu lemoman, ki mazorite travayer anvi pran VRS, seki vedir valer dizur enn laliyn revolisyoner ubyen mem enn laliyn klas travayer avanse pu anminorite parmi travayer lindistri sikriyer. Enn bon laliyn, se sindika pa ti bizin negosye pu diminye anplwa. Me, mazorite pa dakor ar sa, purlemoman. Alor si ena demokrasi intern dan sindika (ki klerman pena) lerla enn lot ladireksyon pu pran kontrol sindika dan sa sekter-la olye ki reyne avek enn minorite, mem parfwa infim, par pir manipilasyon. Kumsa ki byen suvan, pena gran lintere pu samem birokrasi-la desann lor sayt, al zwenn travayer, fer renyon regilyerman. Anfet samem finalite birokrasi: pu li li pa neseser ki klas travayer vinn partisip dan renyon, dan deba, li zis vini kan apel li, servi so taym-off ki lalwa donn li, e nek ena pu renuvle sa klas birokrasi-la sak lane. Pli klas travayer pa konpran ki pe pase, pli li bon pu birokrasi.

Stratezi sindikal ki Berenger ek MMM finn aplike dan GWF ti finalman al dan samem direksyon, setadir pu ranforsi birokrasi. Sirtu apartir 1980 par la. Kan Berenger Minis Finans an 1982 tutswit li sey servi sa lyin ki li ena ar sindika pu inpoz losterite lor travayer, mintenir IRA-POA, pu aplik politik ekonomik klas patrona e seki FMI dimande a-la-let. Sirtu tutswit li fer evins tu militan LALIT depi SILU-UASI e GWF. Ki li Soodhun (ansyin sindikalis MMMSP dan FTU) kan li ti Minis Travay, ki li Berenger zot finn aplik enn politik ki afebli travayer ek sindika, zot finn sey liye relasyon indistriyel ar lanplwa, setadir si somaz buku zot dir bizin bes kondisyon travay. Nuvo lalwa travay Bunwaree viz pu fer sindika vinn plis "business friendly", kot pe sey liye relasyon indistriyel ar prodiksyon e fer sindika vinn bann promoter prodiktivite ek efisyans. Kuma patrona pe ekzize.

Dan LALIT nu finn tultan azir a vizaz dekuver dan sindika. Nu finn promuvwar demokrasi ek desantralizasyon sindika. Nu finn evit manipilasyon pu donn laparans lafors. Nu finn evit blefe. Li pa avans travayer ditu pu nerport ki bann oto-proklame de-gos pran ladireksyon sindika ubyin sey reyne par tu kalite trik ek manipilasyon. Li pli itil viz plito pu met dibut enn nwayo sinpatizan alabaz sindika, inpe kuma bann selil Lutte Ouvriere kree onivo sak lizinn. Bi iltim travay tu militan dan sindika se pu akseler devlopman konsyans de klas ek linite de klas parmi travayer, e pu devlopman enn volonte revolisyoner dan muvman travayer (Get Revi Ldk, no. 43, Nov.83).

Dan LALIT nu finn tultan e pe tuzur sey devlop e mintenir enn relasyon lorganizasyon a lorganizasyon avek muvman sindikal, kot sakenn gard so lindepandans. Nu prefer plito nercher e gard vivan alinteryer bann lorganizasyon travayer enn laliyn revolisyoner, enn laliyn ki pu normalman res minoriter osi lontan ki nivo konsyans de klas ek konsyans revolisyoner ba parmi travayer.

Etan done fragmantasyon avanse dan muvman sindikal, kot GWF e FPU sorti 2 federasyon pu vinn 5-6 dan dernye 1 an, kot olye ena enn platform sindikal inifye alabaz nu pe truv eklatman federasyon depi lao. E natirelman, muvman sindikal li enn kalite kreatir ki amenn batay defansiv, li defann drwa aki, preske par definisyon apar dan moman kot lalit leve kan li lite pu plis drwa, e finalman lite pu ranvers sistem ki anpes li gayn ful drwa. Alor li pa sifi pu azir zis deryer sindika, ki anfet lite purlemoman pu res anplas (pu pa perdi drwa). Samem linportans enn parti politik, ki li, li azir politikman pu met divan alternativ ekonomik e li pas a lofansiv kont burzwazi. Zordi sindika pe nek get item par item - enn ku problem dipin lekol, apre 100 travayer DWC, apre fiz lekzame - san get lyin ki sak sa bann problem-la ena ar kriz zeneralize dan Moris, kriz ki dekul depi krash dan lindistri disik, ki finn epinn dorsal lekonomi Moris pu plis ki 200 an, e ki finn res opuvwar atraver enn "blok istorik" ki pe ebranle. Etan done bann febles striktirel ki sindika kontenir e etan done ena tusa bann fakter ki pe afebli muvman sindikal e lezot lorganizasyon klas travayer nu ena pu gete ki lezot lapist posib dan fason ki bann lorganizasyon travayer ti kapav organize?


KAPASITE KREATIF KLAS TRAVAYER DAN PERYOD GRAN MOBILIZASYON

Li bon note ki kan klas travayer kumans buze, so kapasite kreatif li inkrwayab. Li konn met dibut nuvo lorganizasyon demokratik e desantralize byin vit. Kuma li finn demontre avek so bann kominn (Konsey Ward) pandan Kominn de Pari an 1871, kuma bann sovyet an 1905 e pandan Revolisyon Ris an 1917, kuma kominn Shanghai e Canton dan Lasinn an 1928, kuma Konsey Uvriye Lapoloyn ek Laongri an 1956. Dan Moris nu ti truv kapasite klas travayer met dibut e tini bann komite de grev pandan lagrev Ut 79.

Ena osi lexperyans ki militan LALIT de KLAS ansam ek travayer lindistri sikriyer ti devlope dan SILU-UASI ant 1979 a 1983. Lor sak tablisman ti ena enn brans SILU-UASI. Ti ena pre 20 brans ki kuver preske totalite rezyon Moris. Sa li ti enn fason pu diil anmemtan ar sa kestyon birokrasi anmemtan ek fragmantasyon dan muvman sindikal. Atraver konsantrasyon dan enn sekter e desantralizasyon dan enn landrwa, finn gayn enn fason pu redwir lanpler pwa birokratizasyon. E tusala san ki tro antagoniz birokrasi pandan enn tan - parski sak brans pe azir kuma enn nwayo rezyonal pu rekrit nuvo mamb dan tu sindika dan tu sekter e agrandi baz sindika-la, ki anfaver travayer e osi birokrasi. . Me anmemtan sa bann brans-la pe etablir striktir demokratik ki plis alaporte klas travayer. E sa bann mem "sant desantralize" kapav anmemtan vinn nwayo pu lezot revandikasyon "sosyete sivil", me ki pu su lidership klas travayer, kuma lor problem lanvironnman, HIV-AIDS, ledikasyon, lwazir, sekirite dan kartye. Sa bann striktir desantralize kapav integre lezot devlopman lalit dan landrwa kuma parmi zenn, ti-planter. Kumsa anpes sa bann "fors viv" ki suvan ena enn laliyn fasizant, kan zot su direksyon tit-burzwazi.

Ena tultan propagann ladrwat sirtu atraver lapres komersyal pu fann koze kumkwa sindika pa pe adapte ar nuvo realite. Seki Patrona e editoryalis lapres pe ule dir se ki sindika bizin repran e propaz slogan prodiktivite, efisyans parmi zot mamb. Me anfet se sindika limem ki napa pe ekip limem pu asim sa vre rol lidership muvman sosyal. Sa ki ti pu anmemtan evit ki problem ki pe afekte lasosyete vinn revandikasyon grup kominalo-relizyez e lezot ONG finanse par patron. Me, li enn lalit politik dan sindika, pa zis enn zafer ki nu kapav atann ki ladireksyon sindika pu fer par li. Li enn volonte politik ki pu kapav devlope dan membership alabaz tu sindika.

30an desela sa kalite deba-la ti deza pe fer dan LALIT de KLAS. Zordi avek kriz sistemik sa kalite size-la pe revinn daktyalite. Zordi kan Moris pe selebre so 40 an Lindepandans li enn lokazyon pu osi gete ziska ki pwin diferan rezim opuvwar depi 1968 finn azir vremem pu diminye nu depandans ekonomik lor sistem kapitalis internasyonal e so bann linstitisyon finansye e politik. Pu fer sa kestyon se, ziska ki pwin klas travayer e so lorganizasyon pu reysi liber li depi lanpriz patrona e Leta.

LALIT ule ranforsi tu lorganizasyon klas travayer non-kominal. Kote sindika, nu fer sa depi labaz sindika. Inter-labaz. E se sa ki form stratezi sindikal LALIT. Depi 1983 nu ena sa stratezi la, e li marse. Pandan 3-4 an (1996-99), nu ti enpe a-la-trenn birokrasi sindikal dan All Workers' Conference. Nu ti riske disud nu-mem kuma enn lafors politik, si nu ti res dan sa stratezi la. Erezman nu finn realize a-tan, e finn reysi re-"met le cap". Sa lalit la li form parti enn batay pu organiz klas travayer, me osi pu ki klas travayer devlop ideolozi ki dan lintere klas travayer an zeneral. Nu ena pu inifye tu sekter klas travayer deryer demand politik ki anfaver klas travayer an antye, e pu opoz demand ki kree divizyon alinteryer klas travayer. Pu ki sa kalite travay-la epanwi, lindepandans bann lorganizasyon klas travayer depi parti politik burzwa, depi Leta, depi patrona, depi grup sosyo-relizye, e pei inperyalis li enn nesesite. Sa pu ede dan moman dan listwar kan klas travayer truv li dan nesesite pu servi tu so kreativite pu devlop nuvo form lorganizasyon.

Alain Ah-Vee
24.01.08