Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans de pres LALIT le 26 Zanvye 2008

26.01.2008

Ram Seegobin anonse KONGRE INTERNASYONAL LALIT 2008

Dan enn Konferans de Pres Samdi 26 Zanvye prezide par Cindy Clelie, Ram Seegobin ti anons KONGRE INTERNASYONAL LALIT 2008.

Prezan dan Konferans de Pres pu LALIT, Rada Kistnasamy, Alain Ah-Vee, Ally Hosenbokus, Cindy Clelie, Ram Seegobin ek Lindsey Collen.

Cindy Clelie ti anons dat KONGRE INTERNASYONAL LALIT pu le 1, 2 3 Fevriye dan Horl LPT, GRNW. Anfet Vandredi 1 enn Konze Piblik, Zurne pu Abolisyon Esklavaz. Dan Kongre pu ena Invite internasyonal, intervenan depi ladireksyon LALIT, plis manb ek sinpatizan LALIT, e osi ase buku nuvo dimunn ki finn exprim enn lintere pu travay politik ki LALIT pe fer. LALIT finn invit spesifikman sirtu dimunn ki kapav kontribiye, e dan deba pandan KONGRE e osi dan travay LALIT apre.

Cindy Clelie ti kumans konferans de pres par explike dan ki kontex LALIT pe organiz KONGRE, se-a-dir dan enn kontex kriz, ki li onivo lokal ubyen internasyonal. Li finn sulinye ki ena enn nuvo lintere parmi dimunn dan klas travayer pu konpran sa bann kriz la. Anfet depi 4 an, LALIT finn kumans enn kanpayn pu met lekonomi lor lazanda politik. Zordi kan laburs onivo internasyonal inn sibir enn gran krash, sa pe kumans provok lefe grav lor lavi dimunn. Ena analist pe mem predir resesyon. Dan Davos ki pe zwenn aktyelman, mem patrona ek dimunn dan Leta pe konstat sa kriz la. Kote lokal osi, "lekonomi lor azanda". Pri lesans ek lafarinn pe ogmante, e guvernman pe rekonet ki ena peniri pu danre debaz. Sa kapav ena lefe grav lor lavi dimunn, si pa pran bann mezir.

Cindy Clelie finn osi koz lor linportans pu mamb ek sinpatizan LALIT konpran sa kriz sistemik ki ena. Linn usi dir ki enn parmi bann bi nu KONGRE se pu gete ki rol enn parti politik de gos kuma LALIT ena dan enn tel sityasyon. E li inportan pu liye nu lalit onivo lokal avek internasyonal, ek rezyonal.

Ram Seegobin ti prezant kongre limem, linn kumanse par fer remarke ki si get tit KONGRE LALIT, "Fas a NUVO FAS INPERYALIS, Le Parti, Program la, Klas travayer ek Internasyonalism" u pu realize ki sa finn swazir apre buku refleksyon. Nu pe met lanfaz lor lalit POLTIIK. Sa li inportan parski ena lemerzans enn kuran apolitik, fas a globalizasyon, fas a lezot problem, ki enn kuran "sosyete sivil". Nu dan nu kote nu pu get nesesite amenn sa bann lalit la lor enn nivo politik.

Ram inn usi met lanfaz lor lefet ki LALIT finn osi travay buku lor reaktalizasyon nu PROGRAM lor enn serten nomb tem. Ena papye ki viz pu konsolid aki onivo devlopman programatik ki nu finn fer dernye 3-4 an. Dan Kongre, LALIT pu osi reget nu kanpayn mobilizasyon pu enn Politik Ekonomik Alternativ, ki nu finn lanse plis ki 4 an desela.

Ram inn fer remarke ki dan tit ena "klas travayer"osi, e sa li parski sa klas la, li su atak. Ena erozyon puvwar dasa, ena enn remonte prekarite, e nu pe truv nuvo lezislasyon ki pe atak drwa travayer ek sindika. Lalit truve ki ena nesesesite get lafors ek febles muvman sindika, ek rod enn fason pu get kimanyer inplik klas travayer organize dan enn muvman ki pa zis reziste, me enn muvman ki devlop veritab alternativ. Lefet ki ena internasyonalism dan tit tem Kongre demontre ki li esansyel pu kontiyne devlop lyen politik ki nu ena onivo larezyon ek internasyonal. Alor LALIT pu get sa bann lyan existan ek potansyel.

Konteni program limem. Pandan 2 zur, li enn Kongre ase uver, e 3yem zur, Dimans so laspe plis intern, setadir pu manb ek sinpatizan. Premye 2 zur, ena invitasyon ase larz.
Lalit ti ena 2 invite depi larezyon, enn Sid Afrik ek enn Lareynion. Me malerzman kamarad ki ti pe vinn dan kongre depi Lareynion, li finn al rant dan eleksyon minisipal laba, kot li enn kandida. Me kamarad, Neville Alexander depi Sid Afrik pe vini. Li enn manb ladireksyon WOSA, e li byen angaze dan lalit pu langaz maternel dan Sid Afrik, e mem dan Lafrik antye. Li ena enn listwar personel extra-ordiner, li finn mem pas 9 an dan prizon Robben Island ansam ek bann dimunn kuma Nelson Mandela. Li pu prezant enn papye lor lalit pu sosyalism, avek referans spesyal a Sid Afrik. Pu ena usi invite lokal, Jean Claude Bibi, ki ti deza pran laparol dan nu seminar teorik internasyonal. Li pu koz lor lezot organizasyon ek kuran degos dan Moris.

Antu pu ena 9 papye prezante par manb Komite Santral LALIT. Zot pu lor diferan tem ki santral dan nu program, e ki byen daktyalite. Ena enn papye lor kanpayn pu enn Politik Ekonomik ki nu ti devlope otur dernye eleksyon, enn lot papye pu lor Lekonomi ek Lekolozi, enn trwazyem papye pu lor enn item ki byen daktyalite, setadir konfli otur prodiksyon lenerzi, enn lor liberasyon fam, enn lor lorganizasyon travayer, enn lor "politik" ki pa elektoral, parski LALIT li e partisip dan eleksyon, me pli gro travay li ant eleksyon. Enn lot papye pu lor Langaz ek Ledikasyon, ek enn lor konsept "internasyonalism".

Apre sak papye pu ena sesyon kestyon komanter. An fet si get byen dan kongre Lalit ena mem kantite letan pu diskisyon ki pu papye prezante. Sa li enn kontras avek lezot parti politik. Li enn kontras avek par exanp seki pu derule dan Kongre MMM.

Pu ena usi, integre ladan, bann evennman kiltirel diferan kuma lamizik, poem uswa mem demonstrasyon Tai-chi.

Trwayem zur, li pu sirtu pu integre nuvo manb ek sinpatizan dan striktir parti. LALIT pe atann enn bon risponns a so linvitasyon.