Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman "Dayri Palestinn", enn lansman memorab.

17.01.2008

Yer, dan Minisipalite Port Louis, ti ena enn lansman liv memorab: lansman "Dayri Palestinn". Lansman ti ko-prezide par Alain Ah-Vee pu LALIT, ek Lindsey Collen pu Muvman Liberasyon Fam. Parmi 50enn invite, ti ena manb Komite Solidarite Palestinn ki finn pret expozisyon siperb Garo Nalbandian pu montre li pu premye fwa dan sa evennman la, ti ena prezans manb Grup Refizye Chagos, reprezantan Amnesty Moris, ek plizyer artis.

Dan lansman, Ragini Kistnasamy ti dir kimanyer kan Prezidan Bush finn vizit Mwayin Oryan fek la, li finn al Bethleem, ek an riyan avek medya, li finn dir ki li pa finn bizin pas okenn chekpoynt pu li ariv la. Ragini Kistnasamy finn rakonte lor kimanyer enn Palestinyin depi Bethleem pu al travay Jerusalem, li bizin leve 2.30 dimatin pu li reysi boner dan lake chekpoynt ek atann solda vini pu chek so ID. Seki li finn rakonte finn expoz vyolans Prezidan Bush so komanter. Li finn osi expoz kimanyer pa kapav ena vre negosyasyon kan Palestinn su lokipasyon militer, parski bann partner ki pe negosye pa egal. Li finn rakonte kimanyer enn bann pli gran problem ki pe permet sa lokipasyon militer Leta Israel kontinye, se ki dimunn partu dan lemond pa ariv kone lor sityasyon dimunn su lokipasyon. Medya normalman kasyet sa realite la. Avan so vizit li dir, li pa ti mem kone ki ete enn chekpoynt parski zame linn truv sa dan medya. Li dir ki dimunn dan Palestinn finn fer li ek tu lezot volonter enn lapel pu zot rakont tu dimunn dan zot pei, vre realite su lokipasyon.

Ofet, pa zis kote medya internasyonal ki paret ena problem, me osi dan Moris, LALIT ek MLF ti fer tu medya kone ki pu ena sa lansman la, me kote lagazet, ena enn sel, Le Matinal, ki finn anons ki pu ena sa evennman la. Purtan li enn evennman byin rar ek kuraze pu kikenn dan Moris al kuma volonter ek viv dan Palestinn su lokipasyon militer.

Ansyin Prezidan Cassam Uteem yer, ti fer enn diskur emuvan ki finn rakont listorik konfli ki fer ki zordi enn Palestinyin li enn etranze dan so prop pei. Ek li finn fer paralel avek Chagosyin dan Moris ki zot osi, akoz lokipasyon US/UK, finn vinn etranze lor later kot zot ti pe viv. Li finn rann omaz LALIT ki li dir finn montre enn konstans lor kestyon Palestinn tutolong so lekzistans, ek ki pa zis fer "lip-service" lor kestyon Palestinn, me anfet akonpayn so parol avek aksyon. Li finn sirtu rann omaz Alain Ah-Vee, ki ti ko-prezid lansman, ki ti al an Palestinn an 2004 ek sirtu Ragini Kistnsamy ki finn al Palestinn 2 fwa. Li finn dir ki li finn lir plizyer liv lor Palestinn, me kan li finn lir "Dayri Palestinn", li premye liv ki finn anseyn li otan lor lavi dimunn ordiner ki viv su lokipasyon militer Leta Israel.

Alain Ah-Vee, ki ti ko-prezid lansman yer lor nom LALIT, finn explik lor kimanyer Leta Israel pe kontiyn lokipasyon militer avek sutyin inperyalis US ek Lerop. Li osi ti al Palestinn an 2004 pu partisip dan manifestasyon kont "miray aparteid" ki Leta Israel pe kontrir dan Palestinn.

Lindsey Collen, ki ti ko-prezid lansman pu Muvman Liberasyon Fam, ti explike kimanyer Muvman Liberasyon Fam ti deza pran pozisyon kont lakor Camp David an 1980, ek finn amenn piblikasyon dan lekel ena lartik MLF. Dan mem piblikasyon, ti ena enn lartik Cassam Uteem ki li osi pe denons sa lakor la. Sa montre konstans MLF, osi byin ki Cassam Uteem lor sa kestyon la. Li finn explike ki pu MLF, pu pran pozisyon kont lokipasyon militer Palestinn li ena tu so linportans dan lalit fam, parey kuma li ti inportan pu nu partisip dan lalit kont lokipasyon militer Diego Garcia dan Chagos.

Avan lansman "Dayri Palestinn", ti ena expozisyon foto Garo Nalbandian ki montre enn faset lavi dan Jerusalem, Palestinn, ki rar nu gayn lokazyon truve. Li montre lavi ordiner dan Palestinn, ek dan sak foto Garo Nalabandian, enn fotograf eksepsyonel, u truv bote kiltir ki exprime dan lavi ordiner dimunn dan Jerusalem: ki li kan pe kas zoliv, ki li marsan dite anbilan, ki li so bazar ek so bann fri ek legim imans. Li montre ki mem dan bazar solda pe marse - mem la pa kapav bliye ki ena lokipasyon militer. Tu sa la dan lankadreman enn arsitektir ki dat depi plizyer syek kuma bazar ki file dan bann kulwar laport Damas. Ek osi bann gran batiman istorik dan Jerusalem kuma Moske Al-Aqsa avek so dom imans kuler lor ek Bazilik, li osi avek enn arsitektir inpresyonan.