Galleries more

Videos more

Dictionary more

"Dayeri Palestinn" Lanse

12.01.2008

Konzwentman LALIT ek Muvman Liberasyon Fam pe fer lansman enn liv apel DAYERI PALESTINN par Ragini Kistnasamy. Sa lexperyans inkripte dan enn dayeri ena enn gran linportans, kan nu get aktyelman kimanyer kolonizasyon kontinyel Palestinn tuzur o-sant problem dan Mwayenn Oryan, e kan nu realize ki linformasyon ki nu gayne dan lagazet ek lor televizyon, li sibir enn dezinformasyon kontinyel.

Lansman sa Dayeri-la pu fer dan lankadreman extra-ordiner enn expozisyon foto tire par enn-de pli gran fotograf dan lemond, Garo Nalbandian.

Sa evennman exsepsyonel-la pu dan Minisipalite Port Louis, Merkredi 16 Zanvye, 2008, e lansman la pu dan Lasal Konsey. Expozisyon-la pu fini instale apartir 3:00 pm pu dimunn vizite. E seremoni lansman pu fer 5:00 pm

Diskur lansman pu fer par ansyen Prezidan Repiblik, M. Cassam Uteem.

Seremoni-la pu prezide par dirizan LALIT, Alain Ah-Vee ki ti al Palestinn kuma volonter an 2004 dan lamars protestasyon tuto-long Miray Apartheid ki Leta Israel finn konstrir ilegalman, ek par Lindsey Collen, Prezidan Muvman Liberasyon Fam.
Oter DAYERI PALESTINN, Ragini Kistnasamy, pu dir enn-de mo.

Anfet, dan sa DAYERI PALESTINN Ragini Kistnasamy rakont so lavi kotidyen antanki volonter dan teritwar okipe Siszordani dan enn vilaz apel Hares 2 mwa desela. Atraver lektir so lavi zur-par-zur u gayn enn apersi kimanyer li ete pu viv e sirviv su lokipasyon militer, kuma lepep Palestinyen finn fer pandan 40 an. Seki rann DAYERI PALESTINN pli interesan ankor se lefet ki an 2004 Ragini Kistnasamy ti fer mem kalite travay volonter dan Hares mem alor, kan li rakont detay kotidyen, li osi reflesi lor sanzman ki finn ena avek letan ki finn ekule.

Otan ki nu kone, li premye fwa dan listwar ki enn dayeri pibliye an Kreol Morisyen. Otan ki nu kone li premye fwa ena enn expozisyon travay Garo Nalbandian. Enn moman istorik.

E nu lansman-expo pe arive dan enn moman kot Mwayenn Oryan dan laktyalite avek vizit Prezidan Bush dan Mwayenn Oryan.

LALIT ek MLF exprim apresyasyon pu lefet ki Comite Solidarite Palestine Maurice finn pret nu zot expo.

DAYERI PALESTINN pu avann a Rs 50.