Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fim "All About My Mother" par Pedro Almovodar

09.12.2007Fim KLib finn vizyonn "All About My Mother", enn fim siblim par direkter Espanyol, Pedro Almovodar. Drama dan fim-la pe pase sirtu dan Barselonn. Direkter la finn servi enn formil enpe kuma formil feyton, kot ena melodram otur enn seri problem daktyalite dan sosyete, e kot li finn pofinn sa formil la ziska li reysi atenn enn nivo matirite emosyonel byen ot, e ziska li tini enn tempo intern artistik inkrwayab. Setadir, li finn fer so fim vinn lekontrer enn feyton melodramatik ondiner, ki redwir tu emosyon a kiksoz banal. Ondire, dan mem fason ki Shakespeare ti pran "trazedi vanzans", enn formil ki ti pe done lor senn sak Vandredi Samdi, e finn kree enn drama siko-sosyal kuma "Hamlet", Almovodar finn pran melodram TV, transform li an lexperyans emosyonel profound.


Dan enn lot sans, fim-la pran depi kot "The Naked Civil Servant" ti kit nu, e al pli divan, an partikilye anterm normaliz regar sosyete lor dimunn ki viv kuma travesti, ubyen an Angle, "transvestites".


Avan sa fim-la mem swar, Fim KLib ti vizyonn "The Monocled Mutineer" (Part 2). Li enn dan enn seri 4 ki BBC fek tire an DVD lor mitinnri dan enn kan antrennman dan Etaples an Frans pandan Premye Ger Mondyal mem moman ki Revolisyon Larisi.


Apre seyans fim, ena diskisyon otur enn ver.

Dimunn interese pu rant manb dan Fim Klib kapav kontakte Lalit pu gayn kontak ar dimunn ansarz Fim KLib.


Parmi fim ki Fim KLib finn deza gete, diskite ena:


Ray, lor lavi Ray Charles.

The Chess Players, par Satyadit Ray.

Julietta of the Spirits, par Fellini.

Trilozi: Earth, Water ek Fire, par Deepa Mehta.

Ashes and Diamonds, fim Polone par Josef Waida.

Kagemusha, fim Zapone par Kurosawa.

White, depi trilozi Polone, Krystof Kieslowsky, Red, White ek Blue.

The Constant Gardener, par Brezilyen, Fernando Meirelles.

Sunless (Sans Soleil), par Chris Marker.

The Third Man, fim Ameriken sitye Vyenn, par Orson Welles.

Notre Musique, dernye fim par Goddard

Dor, fim Indyen.

Temroc, fim Franse.

Prosenn fim RAN, par Kurosawa.