Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur Pedagozi pu Literesi Adilt

09.12.2007


Pandan trwa zur Ledikasyon pu Travayer finn fer enn Kur Profeser pu dimunn ki anvi montre alfabetizasyon adilt. Li ti viz enn grup ki pa ti lib pu swiv Kur 5 zur an Ut, e lezot ki finn inskrir apre sa.

Kur la finn regrup dimunn ki travay avek zanfan lari e dan prison, osi byen ki volonter dan lezot lasosyasyon.