Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zizman ranvwaye pu 3yem fwa dan kes militan LALIT Roland Fozoo kont lapolis

04.12.2007

Zordi, ti pu ena Zizman dan Lakur Intermedyer Port-Louis dan kes domaz ki militan LALIT Roland Fozoo ek ex-militan LALIT D. Narrain ti mete kont lapolis. O-fet Mazistra Joseph ti fikse Zizman pu le 27 Novam. Kan Roland Fozoo finn al Lakur Intermedyer pu Zizman, Mazistra finn dir ki li finn ranvwaye pu le 30 Novam. Kan Roland Fozoo ale le 30 Novam, Mazistra finn ranvwayZizman pu zordi, le 4 Desam. Kan Roland Fozoo finn dir avek Mazistra ki li gayn problem dan travay kan li bizin deranze vinn Lakur a-sak ler, Mazistra finn prezant exkiz. Ofet, Roland Fozoo travay kazyel dan sekter konstriksyon kot pa gayn lapey kan u absan. Zordi, Kan Roland Fozoo finn al Lakur Intermedyer Port Louis pu Zizman, Mazistra finn re-ranvway Zizman pu vandredi le 7 Desam, 1 p.m.Sa kes domaz la finn mete akoz an Mars 2002, lapolis Rose Belle ti aret Roland Fozoo ek D. Narrain kan zot ti al get Misye Macque ki ti fer apel a kudme militan LALIT Roland Fozoo apre ki li ti finn gayn bate ar lapolis. Lapolis Rose-Belle ti met sarz "Rogue and Vagabond" kont Roland Fozoo ek D. Narrain, ti insilte zot antan ki militan LALIT, ek ti insilte parti LALIT akoz kanpayn kont britalite polisyer ek kanpayn kont lalwa represif Prevention of Terrorism Act (POTA) ki nu ti pe amene a-lepok. (Get lartik dan seksyon news pu plis detay).Roland Fozoo finn dir zordi ki li swete ki sa kes-la azute dan kanpayn pu obliz polisye, institisyon lapolis ek Leta li-mem "rann kont" pu so aksyon.