Galleries more

Videos more

Dictionary more

Let Uver a Premye Minis lor Chagos. Nuvo Lorganizasyon pe Zwenn Lapel

04.12.2007Federasyon GWF ek SEF, finn vinn azut ar 18 lezot lorganizasyon ki finn avoy enn let uver a Premye Minis, pu dimann li demar prosedir pu avoy ka Chagos divan lakur La Haye.

Sa let uver ki LALIT pe kordine pe reklam ki bizin konplet prosesis dekolonizasyon ek re-inifikasyon teritwar Moris. (Get News poste le 19 Novam pu plis detay)