Galleries more

Videos more

Dictionary more

Azanda Some Anapolis pa adres veritab kestyon Palestinn su lokipasyon militer Izrael

03.12.2007

Prezidan Palestinyen Mahmoud Abbas ek Premye Minis Izraelyen Ehud Olmert ansam ek dirizan 38 pei ti zwenn dan Anapolis, Leta Zini, su prezidans Prezidan Bush, Mardi e Merkredi dernye pu relans prosesis negosyasyon lor enn leta Palestinyen.

Apre Some, Prezidan Palestinyen dir ki Some Anapolis mark kumansman enn nuvo letap dan negosyasyon ant Palestinyen e Izrael. Me lepep Palestinn pa neserman partaz sa optimism Prezidan Abbas. Lavi su lokipasyon militer Izrael pe anpire de zur an zur.

Tandi ki Premye Minis Ehud Olmert deklare ki negosyasyon ant 2 lepep pu al ver etablir 2 leta ki sel solisyon vyab. Me eski Palestinn zordi su lokipasyon militer Izrael an mezir negosye kuma enn lepep egal avek Izrael kan Izrael so larme pe okip Palestinn?

Konsey Sekirite Nasyon Zini (UN) finn zwenn Zedi pu enndors lakor Izrael-Palestinn Anapolis pu truv enn solisyon lafen 2008. Me Zedi 29 Novam, Lepep Palestinyen ti komemor rezolisyon UN 1947 ki ti rekomann partisyon Palestinn pu kree leta Ebre, Izrael. Ki responsabilite UN, kominote internasyonal dan seki finn ariv Palestinn e seki pe arive zordi?

An mem moman ki Some Anapolis pe zwenn, ki realite dan Palestinn dan sa mem semenn-la? Dapre rapor Palestinian Center for Human Rights (PCHR) pu semenn 22 a 28 Novam, Larme Izrael responsab lamor 11 Palestinyen, 28 blese e 42 dimunn kidnape. Dan tel kondisyon ki valer Some Anapolis ena pu lepep Palestinn?


Ki bann veritab kestyon ki poze zordi?

1. Kestyon Teritwar Palestinn : sityasyon dan Gaza, Zerizalem e West Bank (Siszordani)

2. Kimanyer chekpoynt e rodblok par larme Izrael pe antrav liberte muvman dan Palestinn

3. Kimanyer politik kolonizasyon leta Izrael atraver so bann koloni dan West Bank e Zerizalem anfet enn politik anexasyon par Leta Izrael? Kimanyer Miray e Lotorut Aparteid pe fer Palestinn vinn kuma banntustann?

4. Ki pu ariv drwa retur e konpansasyon a milyon refizye Palestinyen ki finn forse kit Palestinn kan ena Partisyon an 1948, e kan Izrael okip Palestinn an 1967? Ki pu ariv refizye dan sant refizye dan West Bank, dan Gaza?

5. Eski eleksyon e demokrasi parlmanter dan Palestinn posib su lokipasyon militer? Ki valer rezilta eleksyon osi lontan ki Izrael dikte par lafors militer kisannla pu Prezidan, kisannla pu Premye Minis Lotorite Palestinyen? Hamas so mazorite dan Parlman inn vinn minorite akoz Larme Izrael finn kidnap 30 so bann depite.

7. Kimanyer pu ena leta si pena frontyer? Izrael kontrol tu frontyer Palestinn, avek Lezip, Lasiri, Liban, Zordani. Pu rant dan Palestinn bizin pas kontrol imigrasyon Izrael

8. Ki pu ariv Golan Heights teritwar Lasiri, Shaba Farms teritwar Liban ki Larme Izrael pe okipe zordi?

9. Ki pu ariv par milye Palestinyen ki dan prizon larme Izrael?

10. Ki rol Lamerik dan problem Palestinn-Izrael?

Ki lenportans konpran responsabilite UK kuma pei ex-kolonizater dan Partisyon an 1948? Ki ti zot azanda pu nu kapav sitye demand muvman Zionist an 1917 pu enn leta Izrael? Ki rol UK, Lafrans, Lerop, US dan dezyem Ger Mondyal e zot responsabilite dan lamonte kominalism anti-zwif ki amenn Olokost? Ki zot azanda lor kestyon Palestinn-Izrael zordi?

Kimanyer rezerv Petrol dan Mwayenn Oryan e larut petrol dan Detroit Dormuz e Golf Oman ki reprezant plis ki 40 pursan konsomasyon petrol lor bul later, pe dikte seki politik Lamerik e Lerop dan Liban, Liran, dan larezyon? E seki pu arive pu inflians rezolisyon kestyon Palestinn?

11. Ki bann solisyon pe desine? Eski zot posib e zot pu vyab a kur term e lon term?

Enn sel leta demokratik e sekilye ki regrup Palestinn e Izrael? 2 leta demokratik? 2 leta demokratik ki devlop ver enn form federasyon ? Ki danze solisyon 2 leta avek Izrael kuma enn leta relizye? 2 leta separe avek Izrael kuma enn leta relizye e Palestinn kuma enn leta relizye?

12. Ki rol solidarite internasyonal zordi pu al ver rezolisyon konfli ? Ki kalite aksyon lor teren dan Palestinn? Ki kalite aksyon ki pu lev silans e expoz atrosite perpetre par larme Izrael dan Palestinn okipe pu ki lemond antye truve e konpran? Ki aksyon ekonomik pu fors Izrael met fen a lokipasyon Palestinn ? Ki kalite e ki form boykot onivo internasyonal pu neseser? Kimanyer sutenir rezistans e lalit ki pe amene dan Palestinn zordi? Kimanyer artikil aksyon dan Palestinn avek aksyon bann lorganizasyon dan Izrael ki pe milite pu lape ek pu enn solisyon, e dan lemond pu fer progre?