Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Solider avek Zurnalist ek Sindikalist

22.11.2007

LALIT exprim so solidarite avek trwa zurnalist, Gerard Cateaux, Josian Valere ek Annabelle Volbert swit-a represyon zot pe sibir depi Leta kan zot pe exers zot profesyon. u krwar ki liberte dexpresyon li enn drwa pu tu dimunn, e ki liberte lapres li inportan pu enn sosyete an antye.


LALIT osi solider ek bann sindikalist ki pe sibir represyon dan diferan form zordi su rezim Ramgoolam.

LALIT

22 Novam 2007