Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fam dan Palestinn su Lokipasyon: Dayeri Ragini, 5 Novam 2007

07.11.2007

Sa dayeri la, li sirtu kapav interes fam, e mo bann kamarad dan Muvman Liberasyon Fam.

1. Temwanyaz En.
En., li enn zenn fam 22 zan. Li res Deir Istya. Li finn etidye literatir Anglez dan liniversite Zordani pu 4 an.
Zot a 8 zanfan, setadir li ena 4 ser, 3 frer. En., limem pli gran zanfan. So papa ti travay Larabi Seudit e inn ramas inpe kas pu pey letid. So mama pa travay. So fami okip enn plantasyon zoliv.
Zordi li aktif dan lorganizasyon fam dan rezyon Salfit. Li ti kumans enterese avek lalit fam kan li ti partisip dan enn Summer Camp 2002. Kan li finn fini so letid, li finn vinn mamb Women for Life.
Li panse ki fam bizen organize dan enn lasosyasyon zis fam pu adres problem ki fam ena pu fer fas antan ki fam. Li explike ki limem li gayn problem pu sorti e kan li rant tar so fami pa tro kontan. Lor la suvan, akoz lokipasyon ek chekpoynt, ler ki u dir u pu rant lakaz u pa resi rantre.
‘I hate occupation. I am sad,' En. dir lor sityasyon zordi. ‘Lokipasyon Palestinn pe detrir nu lavi, nu fami.'
Lokipasyon afekte fam antan ki fam lor plan ekonomik, sosyal ek sikolozik. Li panse ki si fam organize antan ki fam, so kontribisyon dan lalit kont Miray Laont, kont lokipasyon, kont koloni pu ena plis lefe.
Lavenir? Li swete ki lorganizasyon fam agrandi pu kuver pa zis rezyon Salfit me lezot rezyon usi. ‘Mo ule lape, lafen lokipasyon militer par Izrael, fam lib dan enn Palestinn lib.'
Mesaz a fam dan lemond: ‘Sutenir nu dan nu travay pu enn meyer lavi pu tu.'

2. Temwanyaz Hi.
Hi., li enn zenn fam 21 an. Li res Biddya. Li pe etidye sikolozi dan Liniversite Salfit. Li al Liniversite 3 zur e 2 zur li volonter.
Zot a 9 zanfan, setadir li ena 4 ser, 4 frer. So papa travay mason. So mama pa travay.
Li enn volonter dan Red Crescent travay avek bann zanfan surd e dan program sikolozi dan Women For Life.
Miray inn afekte so lavi buku. Avan lokipasyon pu al Liniversite Salfit ti pu pran li nek 10 minit. Aster li bizen travers 2 chekpoynt Zatara e Bruqin. Sa pran o-mwen enn erdtan edmi. Ena fwa li pa kapav al liniversite akoz chekpoynt ferme. Sa arive omwen enn fwa par mwa. Ala ki lokipasyon vedir pu enn etidyan liniversite.
Li sirtu aktif dan Kanpayn kont Miray.
Zordi si Leta Izrael kontinye ranz Miray lor so trase, li pu pran li TRWA ertan pu al liniversite e returne. Li pu enposib pu li kontinye al liniversite.
So bann fami byen kontan ki li aktif.
Lavenir? ‘Mo ule truv lape e liberte pu tu. Fini Lokipasyon. Pena chekpoynt. Pena Miray. Dimunn lib pu sirkile.'
Mesaz a fam dan lemond: ‘Tann nu lavwa. Resanti seki nu pe viv. Sutenir nu Palestinn.'

3. Temwanyaz Saf.
Saf., li enn zenn fam 25 an. Li res Az Zawiya. Li'nn fer letid sikolozi Liniversite Najaf.
Zot a 9 zanfan, setadir li ena 5 ser, 3 frer. Saf zis omilye, 4 pli gran ki li e 4 pli tipti ki li.
Li ti vinn aktif dan muvman kont lokipasyon depi ase zenn. Li ti dan Flowers Against Occupation. Li aktif dan muvman fam depi 2 zan.
Li travay sirtu dan bann vilaz. Li anim renyon fam dan landrwa. Fam gayn buku problem akoz zot pa konn zot drwa, fam pe gayn buku difikilte pu okip zanfan akoz ansyen rezo sosyal nepli ekziste, lafami pa finn evolye avek nuvo zenerasyon alor ena buku klash. Tu sa bann problem la zot inn ekzaserbe avek lokipasyon apre dernye Intifada. Azute a sa enn problem ekonomik, kimanyer pu nuri bann zanfan? Laplipar bann fam dan vilaz ki vinn renyon zot travay: ena kud e brode alamen, ena travay lizinn, ena nuri muton pu dile ek fromaz, ena ki nuri abey pu fer dimyel. Fam travay buku.
Dan Az Zawiya fini ena Miray. Kanpayn Kont Miray pa finn resi aret ranz miray me finn resi pus miray pli lwen. Avek ansyen trase, lekol ti pu tom dan Izrael. Miray pankor fini ranze. Me si Miray kontinye ranze, vilaz pu vinn enn anklav avek enn sel sorti par chekpoynt Deir Balut.
Lavenir? ‘Pu ki nu lib. Liberte, samem mo ule.'
Mesaz a fam dan lemond: ‘Vinn dan Palestinn. Vinn vizit nu pu temwanye dan ki kondisyon nu pe viv.'
Baze lor nots dan rankont Zedi 1 Novam, 2007
Ragini, depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael