Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dayeri Ragini, Lalit, depi Palestinn 3 Novam. Enn de Nots lor Travay dan Izrael e Palestinn

03.11.2007

Mo'nn profite yer ek zordi pu sey konpran enpe plis lor travay e saler dan Palestinn. Pa tro fasil akoz C. ki ti pe abitye tradir nepli la. Alor pa tro fasil.
Dan bann lane 1960, sekter lagrikiltir ek lindistri dan Izrael ti anplway apepre 750,000 sitwayen Palestinyen-Izraelyen.

An 1967, avek lokipasyon, ena 2 milyon travayer depi West Bank e Gaza vinn mindev zurnalye dan Izrael. Tulezur, zot kit teritwar okipe pu al travay dan Izrael e lerla tanto zot returne.

Premye Intifada 1987-1993. Izrael bukle teritwar okipe e met seraz lor tu muvman ver Izrael. Izrael kumans fer travayer lezot pei vini. Bann premye vag travayer lot pei ti sorti depi Filipinn pu vinn travay kuma anplwayed mezon.

An 2000, Ariel Sharon, Lider Lopozisyon a lepok vizit Temple of the Mount. Ena manifestasyon. 13 Palestinyen-Izraelyen truv lamor. Patrona dan Nazareth e Galile lisansye 10,000 travayer ki ti travay dan konstriksyon, dan restorasyon, dan lagrikiltir ek kuma anplwayed mezon. Patrona kumans met presyon pu ki guvernman inport travayer lot pei. Patrona dan Izrael ti prefer anplway enn travayer sorti Lasinn a Rs 300 pu enn lazurne 10-erdtan ki enn enn travayer Palestinyen ki ti pe kut li Rs 900. Avek nuvo politik pu pa donn permi travayer Palestinyen, somer dan teritwar okipe ti reprezant enn larme travayer ilegal ki ti pe travers frontyer pu al travay dan bann kondisyon pli pa bon ki avan. An 1990 ti ena 115,000 travayer Palestinyen ki ti ena permi pu al travay dan Izrael tulezur. An 2000, nomb permi travay zurnalye inn diminye ziska 65,000.

Avek politik delibere pu separasyon, Patron Izrael kumans inplant bann zonn indistriyel andan dan West Bank ek Gaza. Bann kondisyon travay dan sa bann zonn indistriyel ti evidaman dan lavantaz patron. Zot pa donn Permi Travay. Anplway travayer ilegal. Uver bann latelye sutretans partu dan tu ti vilaz. Kumsa bann fam travay. Bann fam ki res dan koloni relizye kot fam pa gayn drwa sorti pu al travay, zot fer travay lakaz. Pena okenn kondisyon. Travay-la li zurnalye. Pena pansyon. Pena sekirite sosyal. Kan bizen u, pran u pu travay, kan nepli bizen u, dir u poze. Lapey ant enn travayer ki ena Permi Travay li ant 2 ek 3 fwa inferyer pu mem travay dan mem lizinn ki enn travayer Izraelyen. Travayer Izraelyen sindike, ena drwa pansyon ek sekirite sosyal.

Dan vilaz Hares, ena plizyer latelye sutretans pu lizinn ki inplante dan zonn indistriyel Burqan. Bann latelye ena enn kontrakter Palestinyen ki pran kontra avek patron lizinn. Bann fam travay latas. Ena latelye, kud, kup difil e repase. Zis lakup e pakinng fer dan lizinn.

Larme rezerv: Travayer lot pei, travayer depi West Bank ek Gaza, zot azir kuma enn larme rezerv. Zot ena lefe obzektiv bes pri travay pu travayer dan Izrael akoz sa de kategori travayer pa dan sendika ki regrup travayer dan Izrael.