Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dayeri Ragini dan Palestinn: Lavi su lokipasyon militer - Vandredi 2 Novam, 2007

03.11.2007

KAS ZOLIV: VER LAFEN REKOLT DAN REZYON SALFIT
Kas zoliv dan Marda ek pre kot koloni Eli finn ranvwaye pu dime. Alor mo finn res lakaz pu met enpe lord e usi pu partisip par telefonn dan Liniversite Sanzman Sezon ki LALIT pe organize dan Moris. Mo ti intervenir pandan sesyon lor tem Kont Lokipasyon Militer dan Palestinn. Osi ti ena problem dan Kifr Hares yer swar, alor nu lor standby pu ale si bizen nu kudme.

Zordi granmaten, S. ti avoy enn email a UNOCHA (United Nations Office for the Co-ordination of Humanatarian Affairs) pu raport lor fermtir larut Hares ver Biddya Merkredi tanto. UNOCHA finn tutswit telefone pu reponn mail. Li finn dimann IWPS pu fer zot kone lor tu fermtir larut. UNOCHA fer enn watch lor chekpoynt ek lezot fermtir akse a sirkilasyon dimunn e veikil. Mo sipoze li enportan pu ena enn organizasyon UN ki kapav temwanye dan tribinn enternasyonal lor kimanyer Izrael so larme lokipasyon pe anfet ogmant so kontrol dan Palestinn kontrerman a so langazman.


LARME RANT DAN VILAZ KIFR HARES E ENPOZ KUVFE
Nu finn gayn enn korl depi kontak Z. dan vilaz Kifr Hares pu enform nu ki yer swar larme inn rant dan vilaz e inn enpoz kuvfe.

Zot dir pa finn ena okenn arestasyon. Nu finn dimann li si li ule nu vinn dan vilaz. Li'nn dir ki li pu fer enn rownd dan vilaz, etan done tu kalm, li pa panse li neseser nu vini. Me si zame sityasyon sanze ziska taler, li pu fer nu kone. Alor nu lor standby pu al Kifr Hares.

Hares, enn kilomet depi Kifr Hares. Mo truv vilaz lor flan lakolinn depi lavarang lakaz. Enn vwazen, I., rakonte ki ena buku arselman larme ek kolon dan vilaz Kifr Hares.

Dan Kifr Hares ena tomb Jacob, enn personaz enportan relizyon Jideo-Kretyen (mo kwar). Alor suvan bann dimunn ki dan relizyon Zwif vinn priye lor tomb Jacob. Sa li normal u ti pu dir. Me sak fwa ki ena enn pelrinaz lor tomb Jacob, larme ek blende rant dan vilaz, enpoz kuvfe. Bis avek viziter rant dan vilaz dan enn kortez blende sak kote. Larme lev kuvfe e kit vilaz kan bann viziter ale. Sa arive suvan. Azute lor la, bann kolon integrist relizye byen suvan sorti depi bann koloni avwazinan vinn teroriz abitan landrwa avek fizi.

Kan larme met kuvfe lor vilaz, okenn dimunn pa kapav sorti dan zot lakaz. Personn pa kapav rant dan vilaz nonpli. Alor enn vilaz antye prizonye dan zot lakaz pandan ki larme pe sanse 'protez' enn-de viziter ki finn vinn priye lor tomb Jacob. Ki lemond?


HARES

MARYAZ KOT VWAZEN
Li paret ena enn maryaz akote. Parey kuma Moris. Ena fanyon ek papye muslinn tu kuler. Lamizik for e bann madam pe kwi manze dan bann gro dek lor gro dife ek dibwa deor. Tu zanfan dan landrwa par la e pe sonn petar kanon.


LOTO RADYO
Mo ti pe rakonte kimanyer dan Moris, loto radyo vedir ena kit eleksyon. Dimunn byen amize par sa. Zot dir mwa dan Palestinn loto radyo anons 3 zafer. Enn marsan legim pe pase, moske kriye azann ubyen solda larme anons kuvfe.Premye nots
Kisna, depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael
Vandredi 2 Novam, 2007 a 22:00