Galleries more

Videos more

Dictionary more

Palestinn: Lavi su Lokipasyon Militer 2007 - Mardi 30 Oktob

31.10.2007

Wuf! Larme pa'nn vini zordi.

Ver 1:00 pm, mo deside pu marse pu al kas enpe zoliv dan karo zoliv pre kot koloni Revava.

Mo finn resi truv karo zoliv ki mo ti pe rode. Mo pa finn truv bann solda ni kolon pe fer patrol. Mo finn rant dan karo zoliv e mo finn kumans kas zoliv. Ti ena 3 mamb IWPS depi UK ek 2 zenn travayer depi Tel Aviv ansam. Zot abitye kas zoliv dan Izrael kuma enn travay. Sak lane zot vinn kas zoliv kuma volonter ansam avek lekip Rabbis for Human Rights dan Palestinn.

Apre enn 15 minit par la, de solda ki lor patrol vinn koz ar mwa e dir ki mo pa gayn drwa res la akoz mo nom pa figir lor lalis ki li finn gayne ek so siperyer, Kapitenn Rafi. Mo'nn reponn ki byen sir mo kapav la parski mo ti la yer. Planter Abu C. inn invit mwa la. Kifer li pa telefonn so sirperyer pu li epdet so lalis. Apre enn long diskisyon, finalman li al telefone e mo kwar so bann sirperyer inn dir OK. Mo dimann mwa kuma zot finn idantifye mwa par telefonn! Li'nn returne e pu sov lafas li'nn bizen dir mwa ki mo bizen konpran ki pa enn "party" isi, rantre, sorti kuma anvi. Mo zis finn dir li mo la parski mo invite (mo ti anvi dir li ki li ek so larme par kont pa invite ditu ni isi, ni dan Palestinn. Li ti pu enn replik normal me pa avek bann solda enn larme okipasyon. Alor mo finn tini momem). Li'nn ale e apre tusala li pa finn mem azut mo nom lor so lalis ofisyel, ki anfet nek enn but papye malang-malang. Zot finn res lor oter pre kot koloni ziska 15:30 kan nu finn kit karo.

De zenn depi Tel Aviv finn explik mwa ki zot abitye kas zoliv dan Izrael pu enn lapey an form dilwil zoliv e zot vinn dan Palestinn kuma volonter. Enn travayer finn explik mwa kuma travay peye kan kas zoliv marse dan Izrael. Planter zoliv gard lamwatye dilwil, lot lamwatye partaze ant bann dimunn ki finn vinn kas zoliv. Sa travay la permet li gayn dilwil doliv pu so fami pu enn lane, ena fwa li gayn ase pu partaz ek so bann kamarad. Dan Palestinn usi mo gayn lenpresyon li mars apepre parey. Lapey an espes plito ki larzan. Enn planter vann so dilwil a 20 shekel lit an gro ubyen an detay. Dan sipermarket dan Izrael, enn lit dilwil doliv kut 50 a 60 sekel (otur Rs400 a Rs500) lit. Moris mo pa tro kone ki so pri me mo kwar li byen plis ser.

Nu finn dekuver difil barble partu dan kote plantasyon ki donn lor sime. Enn plas ena mem enn ekrito ki ekrir Danger Mines, ena usi so versyon an Hebre. Bann garson pe dir li pa vre e inn met sa zis pu fer per. De tut le fason u pa kapav verifye.

Lazurne inn fini byen. Abu C. dir ki bizen ankor 2 zur pu fini so rekolt.

Kan mo finn returne, mo ti al vizit Um S. pu get bann zanfan. Kan mo ti pas kot Um F, so bann zanfan dir mwa ki li ankor Nablus. Zot byen okipe akoz zot pe prepare pu partisip dan Festival Zoliv Zedi 1 Novam dan Jenin.

Mo ti zwenn Kamarad I. ki ti ed mwa pu konpran Palestinn pandan mo dernye vizit. Li byen okipe. Me mo pu sey zwenn li sa semenn-la.

Mo'nn al bazar ki truv lafen vilaz pu aste legim. Enn kilo pom, demi kilo brenzel, enn kilo kokom ek tomat, ansam inn kut 13 shekel (Rs210). Fri e legim tu a 5 shekel kilo.

C. e S. inn al tir foto bann lakaz kot ena menas depi larme pu kraze. S. pe al Marda pu fer evalyasyon lekip kas zoliv IWPS depi UK.

8:00 pm: C. ek mwa finn al Deir Istya pu enn vizit a 4 fami kamarad C. Ti byen bon pu pas enn moman avek bann zenn tifi ek garson kolez ek liniversite. Pu truv seki preokip zot. Zot lentere kuma tu lezot zenn dan lamizik, lamod, akter-aktris, chat lor Internet. Bann tifi, ki finn gayn nom gate "Angels of Deir Istya" finn introdwir mwa a lamizik e dans Arab. Ase oze. Zot finn dimann mwa lor danse dan Moris. Mo sey explike me zot ti ule enn demonstrasyon!

Bann fami ti interese pu konn lor Moris. Ki plante? Ki manze? Ki kalite guvernman? Ki travay bann fam fer?

Enn fami A. ena 5 zanfan. 4 tifi e enn garson. Dernye tifi enn zanfan otis. Li gayn drwa fer enpe seki le. Marse tusel dan vilaz tar. Tu dimunn okip li. Sa fami la fer travay sutretans pu enn konpayni dan Izrael. Zot fer finishing lor bann bluz ki finn kud dan enn lot latelye su-tretans dan West Bank. Li rule an permanans, tut lazurne, e ziska tar dan aswar. Bann fam dan landrwa ale-vini, ant zot lezot lokipasyon e vinn kup difil. Peye a la pyes. Mo'nn explik zot ki mo usi mo'nn deza travay lizinn e inpe lor Zonn Frans dan Moris.

10:00 pm nu finn kit vilaz pu vinn lakaz.


LEZOT NUVEL
Li paret ki avyon larme Izrael finn bombard enn vilaz dan Gaza. Sityasyon pe deteryore dezur anzur. Tu transpor marsandiz inn bloke. Bann solda larme pe fer tu tantativ pu repus dimunn osi lwen ek swadizan frontyer Izrael e pa paret pe resi.

Nu finn gayn nuvel ki larme finn ferm geyt pu rant dan vilaz Jame'en. Li paret enn pinisyon kolektif kont vilaz. Larme pe supsone ki atak lor lotorut semenn dernyer ti sorti depi vilaz Jame'en. Komite vilaz pe apel enn manifestasyon dime granmaten pu mars ver koloni Kfar Tappuah. Bann kolon inn bril pye zoliv plantasyon pre. Manif dime li pu proteste (1) kont vyolans kolon lor abitan landrwa (2) kont fermtir vilaz par larme.

Dime gramaten, nu pu deside kisannla pu al manif, kisannla pu okip lezot aksyon.

Premye nots
Ragini, depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael
Mardi 30 Oktob

Sa dayeri la, li enn swivi dayeri Ragini an 2004. (Si kikenn anvi fer konparezon, Ragini ti Palestinn e ti ena dayeri lor web parey an Septam 2004).