Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kas Zoliv: Vilaz Tall dan Distrik Nablus - Konfrontasyon Planter Vilaz Tall v. Larme Izrael v. Kolon. Merkredi 24 Oktob 2007

28.10.2007

LIBERTE MUVMAN E OKIPASYON

M, M e mwa nu finn kit Hares 6:15 am pran servis pu al Tall. Nu aret e desann Huwara, Pas kontrol chekpoynt Huwara. Long lake travayer fam e zom, etidyan depi direksyon Nablus ver Salfit pe atann, atann pu pas chekpoynt. Nu direksyon Salfit ver Nablus pa ti ena kontrol. Lot kote chekpoynt nu pran enn taxi pu al Nablus. Depi Nablus enn lot pu al dan vilaz Tall. Nu ti zwenn 4 mam ISM dan lakrwaze Tall. Nu aste falafel e zi doranz. Falafel enn dipen pita ek 3 gato inpe kuma gato pima me abaz pwasis olye dal. Manze kuran dan tu gran lakrwaze e dan bann sant vilaz / lavil.

Nu lekip ti a 7 parski li enn koloni ase vyolan. Kamera, mobayl, notbuk, lalis tu bann nimero telefonn pu kan ena problem. Sper pil, sper kart memwar pu kapav filme otan ki bizen, kart telefonn, rol pu sakenn dant nu 7. Mo responsabilite ti pu explik tu developman lor teren a bann mam IWPS The House pu zot kapav kontakte par telefonn a individi e lorganizasyon pu zot intervenir.

Kestyon later parey kuma dan Moris zordi, li enn kestyon kritik dan Palestinn. Li enn kestyon ki konsern lexistans ek lavenir Palestinn. Koloni ek zot extansyon outpost ek Miray, tu sa bann mwayen direk pu akapar later par Leta Izrael.

Anpes bann planter okip zot plantasyon zoliv, li usi enn lot mwayen akapar later. Dapre enn vye lalwa Otomann (ki ti enn lanpir ki ti okip Palestinn ziska 1914), later ki abandone ant 2 a 3 an vinn propriete san proprieter e bann kolon kapav akapar sa bann later-la.

Me enn analiz dan Palestinn ki enpe sa bann kolon-la pe servi bann outpost pu fer larzan. Pli zot fer tapaz, plis zot refiz buze, plis konpansasyon depi guvernman Izrael vinn pli for.

Nu lekip 7 plis 4 planter Tall mars dan direksyon Tall.

Kan nu arive Larme e Lapolis ti deza la. Zot finn explik nu ki okenn "internasyonal" pa pu gayn drwa al plantasyon zoliv. Zis bann planter pu gayn drwa al kas zot zoliv. Larme ek Lapolis dir ki zot pu protez bann planter depi nenport ki atak kolon.

Trwa planter enpe zenn finn travers miray barble e inn al dan zot plantasyon. Enn zenn kolon ek long seve bukle inpe resanble enn ipi inn pas divan nu ek so lagitar lor so ledo.

Li finn telefonn lezot kolon. Byen vit finn kumans ena enn regrupman de 20 kolon lot kote lotorut. Nu set, 3 madam (35-50 an) ek 2 tonton (60 an) ek 2 burik ti senn kote lotorut.

Larme ek lapolis pa finn resi fors bann kolon pu buze ni pa finn aret zot. 3 madam, 2 tonton ek 2 burik inn bizen returne. Ti byen dir sa moman la. Enn dant nu kumans plore. 2 mamb pa'nn kapav tini kan enn tonton inn montre so paspor ek so permi pu montre ki li proprieter sa karo lot kote barble.

Bann kolon ti sirtu zenn, kuma ipi, avek lisyen ek suval. 2 suval lor lakolinn kuma Far West. Zot ti pe sant bann sante relizye e danse. Kan u get zot, u realize ki zot ena baking. Ki kalite Leta ki permet li imilye enn pep ziska sa pwen e anmemtan pe prodir enn nuvo zenerasyon zenn extremis byen suvan integrist dan Izrael ki pa truv sa lenzistis-la e pe donn pwa bann lafors extrem drwat dan Izrael? Bann bayer de fon internasyonal e bann lentere ekonomik pwisan pe mentenir Izrael kuma enn zandarm pu protez lentere bann gro miltinasyonal dan Mwayenn Oryan e dan so petrol.

Bann ograde lapolis an lenz ble ek larme an lenz ver ti prezan. Trwa jip blinde larme e enn dizenn gro vann lapolis.

Pandan konfrontasyon ant lapolis ek bann kolon, bann mamb Rabbis for Peace (Raben, pret Zwif, pur Lape) ti osi prezan. Zot ti al lot kote lotorut e zot finn tir foto sa bann kolon dominer la.

Nu finn kontinye reste sirtu pu asire ki bann kolon pa al atak 3 lezot planter ki finn resi rant dan zot karo. Nu finn atann ki 3 planter resi fini returne depi zot karo. Zot finn gayn zis valer enn kar bal zoliv. Zot ti ena 90 pye zoliv. Kan zot finn ariv dan karo, tu zoliv inn disparet. Paret bann kolon inn rant dan karo ek kas tu zoliv.


FIZIYAD LOR LOTORUT VER ARIEL - LAKRWAZE MARDA
Mesaz depi The House pu al ver Marda. Nuvel ki finn ena enn fiziyad par mamb enn faksyon Fateh kont larme lor lotorut ver Ariel. Premye linformasyon enn solda inn mor e plizyir blese. Larme inn kumans ferm chekpoynt dan Salfit e Nablus. Nu finn reysi pas chekpoynt. Larme inn kumans met bann flayinng chekpoynt partu.

Dan servis pu al Marda, apre Huwara chekpoynt kot nu bizin montre nu paspor ek kart idantite, nu finn travers 4 flayinng chekpoint avek solda Israelyen avek gro fizi, jip, kamyon. Larme finn dan enn lespas demi-erdtan fini anserkle vilaz Orif, Kifl Hares, Jamme'en. Okenn dimunn, veikil pa kapav ni rantre u ni sorti. Enn bis avek 9 zanfan lekol, 2 taxi avek ti zanfan inn bloke. Enn mamb IWPS inn bizen intervenir avek lorganizasyon dan Israel pu ki zot rapel larme ki zot pa kapav detenir bann zanfan otaz. Dan nu servis, enn tifi depi Liniversite Nablus ki pe etidye pu fer tradiksyon Arabik-Angle rakonte kimanyer li ete pu aprann dan enn tel kondisyon. Pa kone si pu resi ariv liniversite granmatin u si tanto li pu resi rant lakaz. Enn madam ti pe rakonte kimanyer li finn kit so mama ki ena 85 an pu al Nablus. So mama pankor manze depi granmaten.

Asterla nu'nn bloke dan vilaz Jame'en e pa kapav buze. 17 zenom finn arete pandan 2- zerdtan dan vilaz Jame'en. Larme dir ki zot panse ki 2 sispe dan vilaz Jame'en. Enn fiziyad kont enn solda Izraelyen fer lavi arete dan Palestinn, me atrosite lokipasyon dan Palestinn kot ena mor tulezur dan Palestinn pa mem remarke. Sa realite lor teritwar okipe.
Apre plis ki 3-erdtan Leta Dirzans inpoze lor distrik Nablus ek Salfit, larme inn kumans uver bann chekpoynt.

Nunn gayn enn servis pu al Hares. Nu pas Marda pu kit MA. M e mwa finn rant Hares, Sityasyon ti byen tenns. Bann solda ti byen nerve. Arete partu kot ena grupman. Pa kone si zot pe chek kitsoz ubyen zot pe provoke.

Lazurne Merkredi fini. Aswar nu ti prepare pu al pas lanwit Jame'en akoz larme ti pe menas pu fer lafuy aswar e fer bann arestasyon. Ver 10:00 aswar, nu tann dir ki larme inn lev Leta Dirzans e relax prezans dan vilaz Jame'en.

Alor C. inn prepar enn repa spageti. Lulu inn amenn enn gato espesyal apel kanafa enn espes tart avek fromaz sev ek lagren sesam tenn kuler oranz depi Nablus. Ti enn kado depi Nablus. Enn nuvo mam IWPS Li. inn arive. Nu finn dine, rakont lazurne. Tuzur avek portab ek reponn telefonn amemtan pu swiv sityasyon dan Jame'en e pu kordinn lazurne Zedi. Rol portab dan Palestinn enn kestyon enteresan.


KAS ZOLIV : VILAZ JAME'EN DAN DISTRIK SALFIT - SUTYEN A ENN PLANTER SAN FAMI
ZEDI 24 OKTOB 2007

Lanwit inn pase san gran insidan. C, S ek mwa pran servis ver Jame'en. Pa ti ena okenn chekpoynt lor sime. Ti ena enn jip solda zis poste dan lantre vilaz.

Nu finn zwenn planter dan lantre vilaz. Nu finn al direk dan so karo. Nu finn kumans kas zoliv.

Sa aksyon zordi li sirtu sutyen pu akonpayn planter dan so karo. Sa planter pa ti ule al dan so karo tusel parski li pa ti kone ki pu atann li laba. Li pa finn amenn nanyen, pa mem dilo pu li bwar, ni manze, ni enn ti lansar pu debrusaye. Telman li ti pesimist.

Kan nu finn arive, tu so 133 pye zoliv ti la e ranpli ek zoliv. Alor nu finn kumans kas zoliv a nu kat. Li finn telefonn kikenn dan vilaz pu amenn dilo ek manze. Abitan vilaz inn perdi e pa'nn kapav truv karo.

Alor nu reste ziska midi. Nu partaz nu dilo avek li. Kan 11:30, enn so matlo inn vini nu finn buze pu al dan vilaz pu sey zwenn Lemer pu konn plis detay lor azisman larme pandan kuvfe yer swar. Lor lakrwaze nu finn gayn konfirmasyon ki tu finn return "normal", pa ti ena lafuy, pa ti ena arestasyon. Alor sa ti enn bon nuvel. Nu desid pu al lakaz.

Nu pran enn servis pu al Hares. Kan nu ariv Hares, dan lantre vilaz ena enn jip solda. Zot pe koz avek bann zenom ki pe atann servis dan lantre vilaz Hares anba enn gro pye. Samem bistop pu servis. Bann zenn Palestinyen ti ena zot ID Card dan zot lame. Klerman ti finn dimann zot zot ID. Inn fors zot pu travers sime e res andan vilaz. Fode pa zot res lor gran sime.

Nu al koz ek grup abitan ki solda finn interpele. Zot dir nu ki solda finn gayn lord depi latur kontrol pu nepli asiz anba gro pye pu atann servis (taxi tren). Zot bizen atann servis lot kote sime andan vilaz dan gran soley.

Premye nots.
Ragini depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael.
Zedi 24 Oktob, 2007