Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ragini, manb Lalit dan Palestinn, Vilaz As-Sawiya, Sutyen Pu Anpes Atak Kolon Izraelyen kont Planter Zoliv, Mardi 23 Oktob 2007

28.10.2007

Ansam avek M., MA. nu ti al kas ansam ek fami fermye dan As-Sawiya, enn vilaz dan distrik Salfit zis anba enn koloni (settlement an Angle e mustawtani an Arabik). Ena koloni e lerla ena outpost. Bann outpost se enn tantativ pu expann koloni. Bann setlerz dan sa bann outpost buku pli agresif parski zot sityasyon pa stab. Alor servi tu mwayen pu teroriz bann planter Palestinyen ki vinn okip zot karo zoliv ubyen vinn kas zoliv.

Alor prezans bann aktivis enternasyonal ede pu fors larme ek lapolis Izrael pu met lord ek bann setlerz.

U realize ziska ki pwen leta Izrael pare pu ale pu mentenir so lokipasyon dan Palestinn. Kont lepep Palestinn, e . . . Enn kote, represyon kriminel kont lepep Palestinn ki finn kondane parLakur Internasyonal (ICJ) me osi kimanyer Israel pe itiliz sitwayen Izraelyen, byen suvan imigran, pu permet li servi sa kom pretex sekirite so bann sitwayen pu mentenir so prezans militer andan Palestinn.

Nu finn zwenn 2 zenn garson ki finn amenn nu dan karo zoliv enn planter As-Sawiya. Nu finn mars enn 30 minit. Bann karo zoliv truv lor bann flan montayn. Pu anpes erozyon, plantasyon fer an teras. Pye zoliv, enn plant koryas ki kapav met odefi sa later semi-arid, ranpli ar ros e kot pena buku lapli pu prodir enn fri osi merveye. Zoliv mir li parey kuma enn zanblon. Akoz later sek ek buku ros blan, fey pye zoliv kuver enn lapusyer later ek laposyer ros inpe gri. Dan gramaten kan soley leve, refle bann premye reyon soley fer bann fey zoliv gayn enn kuler larzan. Pu enn ti mama kan u get sa flan montayn ek so bann pye zoliv u apresye sa mervey lanatir ziska u lizye tap ar solda u jip larme ki rapel u ki u dan teritwar okipe.

Dan karo, nu finn zwenn Mayk, planter (otur 65 an), so madam (otur 60 an) ek so tifi (45 an).

Nu finn fer introdiksyon. Nu nom ek pei ki nu sorti. Bwar enpe dilo e kumans kas zoliv.

Alor nu ti a 6. Nu finn kumans kas zoliv apartir 8:00 am. Nu finn arete ver 10:00 pu bwar dite lamant ek buku disik e manz gato kuma enn tekwa me avek lapat fig andan olye dal. Midi nu finn arete pu manze. Meni ti ena hubas, enn espes gro roti, sardinn dan dilwil doliv ek so pima ruz (!), gro tomat, ti kokom ver, baba kokom konfi, gro-gro piman, zonyon kri, fromaz kabri e enn espes yogurt ek dile sev ansam avek dilwil zoliv plis zatar (lor tu latab ena tultan enn sukup dilwil doliv e enn lot sukup avek zatar (abaz diten sek, lagren sezami). U tramp u roti ubyen dipen dan dilwil zoliv e lerla dan zepis e manze,)

Manze, bwar dite e kafe santral dan sa rezyon la. O-milye enn gran kriz dan vilaz, ep! u truv enn plato ek ver ek enn bulwar dite aparet. Dimunn bwar ansam e kontinye diskite lor sityasyon e ki pu fer. Sa li osi vre dan kote bann Palestinyen e osi parmi bann solda Israelyen. Omilye enn gran konfrontasyon u kapav truv enn gro jip larme arete, enn solda desann ek bann katora manze pu bann solda ki lor pos!

Nu fini lazurne ver 16:00. Nu finn anbark bann bal. Mayk finn transport bann bal ziska sime kot enn ti-vann inn anbark bal pu amenn lakaz. Nu finn gayn enn lif depi karo ziska sime. Mayk inn return lakaz lor burik.

Pandan ler dezene, Mayk ti explik nu kimanyer bann kolon pe servi tu kalite mwayen pu dekuraz zot pu zot abandonn zot karo. Teroriz zot ek fizi, avek lisyen, vinn dibut pre kot zot zure avek menas ek ensilt. Aster-la zot kumans avoy dilo sewerage lor bann pye zoliv. Mayk inn montre nu enn pye zoliv ki finn kumans sek ek pe al mor. Pye la ena 35 an. Enn pye zoliv kapav viv 1,000 an si okip li.

Izrael ek so larme lokipasyon dan enn take parski Lakur Siprem Izrael le 26 Zen 2006 finn donn enn rulinng pu dir ki tu planter Palestinyen bizen gayn akse a zot plantasyon. (H.C.J. 9593 Rashad Morar v. The IDF Commander for Judea and Sameria ). Association for Civil Rights in Israel finn pibliye e sirkil enn dokiman What constitutes legal Actions and what constitute illegal Actions, by the Security Forces?. Bann lorganizasyon drwa imen dan Palestinn pe servi sa zizman la pu rapel larme a lord e fors larme pu anpes bann kolon Izraelyen teroriz bann planter Palestinyen.

Pu lazurne, li paret nu prezans finn ede pu dekuraz bann setlerz. Paret larme finn kontenir zot e resi anpes zot atak fizikman ubyen verbalman bann planter Palestinyen.


TRANSPOR PIBLIK DAN PALESTINN E SERVIS
Nu finn pran enn servis pu al dan direksyon Hares. Enn "servis" enn mini vann e li mars kuma sistem taxi tren dan Moris. Li mwayen transpor piblik ki plis itilize par tu Palestinyen dan Palestinn. Dan Salfit ena enn de bis piblik me li ase rar. Servis rul depi enn chekpoynt ziska enn lot. Ena byen tigit loto prive. Ena usi taxi me pri 2-4 fwa pri enn servis pu enn traze, depann lor larut. Dan servis, u pas u kas ziska li ariv ek sofer. Kan lapolis ek solda aret servis pu kontrol, u donn u ID card (obligatwar pu tu Palestinyen sirkile dan Palestinn) e paspor pu tu viziter depi lot pei.


Rant The House. Sanze. Pran enn servis pu vilaz Marda pu zwenn bann kordinater dan vilaz. Enn usi enn lekip 7 ki pe res dan vilaz pu donn kudme ek kas zoliv. Sanzman ki mo ti explike avan li byen remarke dan Marda. Miray ek difil barble partu. Koloni Ariel ek so bann outpost inn invayir ankor plis teren dan Marda. Ariel inn gayn stati lavil.

Renyon fini 10:30 pm. Pran enn taxi pu return lakaz. Sa ler la servis enpe rar.

Premye nots
Ragini, depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael
Zedi 24 Oktob, 2007.