Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manb LALIT, Ragini, dan Palestinn Asterla

27.10.2007


Apartir zordi, nu pu ena enn ribrik dan nu paz "News" lor web par Ragini, manb Lalit, ki dan Palestinn aktyelman. Ena lekter pu rapel ki li ti deza al Palestinn an 2004, e Lalit ti pibliye so dayeri tulzur lor web. (Get News Archive Septam 2004, lor Hompej.)


Li finn volonter donn kudme kas zoliv dan Teritwar Okipe. Pur lemoman li pe res dan enn plas apel "The House" e li pe donn kudme konfront kolon Israelyen, ek parfwa larme Israelyen, kan Palestinyen pe sey kas zoliv pandan lepok rekolt. Pu dimunn Palestinn pye zoliv, li enn rant inportan, me li plis ki sa. Li reprezant latasman lor letan avek later. Pye zoliv viv par santenn lane. Alor, kan dir Ragini finn al "kas zoliv", li pa enn rekolt ordiner, me tut-enn-travay politik pu anmemtan permet rekolt al-delavan, anmemtan atir latansyon lor manyer ki Leta Israelyen servi kolon imigran pu deloz Palestinyen depi zot later.