Galleries more

Videos more

Dictionary more

Palestinn : Lavi Su Lokipasyon Militer - Dezyem fwa manb Lalit, Ragini, dan Teritwar Okipe - Lendi 22 Oktob 2007

27.10.2007

Lagar Tel Aviv, mo pe atann bis pu al Hares. Bis Tel Aviv dan direksyon Ariel pas dan vilaz Hares me li pa arete. Solda prezan partu dan lagar. Pu rant dan lagar, tu dimunn bizen pas par lafuy sak, e pas par detekter metal. Tu dimunn ki rant dan lagar ubyen sorti depi lagar pas par sa chek militer. Kot sak laport ena o-mwen de solda ek gro-gro fizi. Laplipar bann solda byen zenn. Lor lagar Central Station Tel Aviv, zis pu pran depi lantre pu al lor platform pu pran bis, mo finn travers o-mwen 100 solda. Lor platform, ena ankor lezot solda ki pran bis swa pu al lor zot pos ubyen pe al zot lakaz.

Hares inn sanze buku. Bann vilaz tutotur Salfit inn ankor plis klwazone andan barble. PU mazinn li li fasil: U gayn enn vilaz ek so bann lakaz parey kuma Moris, bann teras avek pye zoliv par deryer lakaz dimunn. Ena fwa enn-de pye, e ena fwa bann gran karo.

Aeriel, koloni plis pros ek Hares inn agrandi ankor plis. Konplex indistriyel Barquat inn usi agrandi. Lot kote sime kot nu ete, ena enn tur obzervasyon larme Israel ki sirvey tu muvman lor larut e andan bann vilaz Palestinyen tutotur.

Anplis, bann jip larme sirkile lanwit, lizur dan vilaz. Mo remarke inpe plis ki an 2004. Aster-la zot rant buku plis andan dan vilaz.

Kan kit Tel Aviv, kumans rant dan Palestinn, sak segonn dan enn minit u realize ki u dan enn pei su lokipasyon. Lor sime u pu truv enn jip larme finn aret enn tonton ase dan laz, a pye ansam ek so burik pe return lakaz depi so karo plantasyon. U pa kwar kimanyer enn zenn garson avek enn imans fizi anpandan lor zepol, pe adres enn tonton avek otan laz avek lagul fizi pwente lor lestoma sa tonton-la. Pli lwen, u truv enn jip larme Israel (Jeysh nom pu dir larme Izrael / solda Izraelyen dan Palestinn) finn aret enn grup zenn ki pe dibute lor sime. Sa bann senn kumsa li'nn vinn kumadir, swadizannormal.

Mo remark sa kontrol lor liberte muvman. Li pa krwayab ki bann vilaz inn anferme dan difil barble avek enn ubyen de sorti. Larme Lokipasyon finn redwir liberte muvman. Sa permet larme ek lapolis pu kontrol tu rantre e tu sorti dan sak vilaz. Anplis de so bann chekpoynt permanan e bann flaying chekpoint. Pu sorti The House, kot mo pe reste ankor enn fwa, lontan ti enn fason pu sorti dan vilaz par pas atraver karo zoliv. Zordi non. Zordi ena zis enn sel sorti depi vilaz.

Lavi su lokipasyon inn vinn buku pli dir. Lavi tulezur inn vinn enn konba ankor plis difisil. Travay plis difisil. Dimunn debruye avek enpe plantasyon, enpe nuri zanimo, enpe ti komers e enpe travay dan espes servis sivil Lotorite Palestinyen (lopital, lekol, tusala). Paret ena inpe zenn misye e osi lezot mwen zenn finn kit fam ek zanfan dan Palestinn pu al travay dan Zordani e dan lezot pei otur pu kapav sirviv.

Mo finn zwenn Um R ki mo ti zwenn avan. Zot de zanfan finn grandi. Zot gran garson H. ki ti arete lor sime pu al swiv enn kur dan Lafrans kan mo ti dan Palestinn an 2004 ankor dan prizon dan Izrael. Li pe fer so 3yem lane dan prizon. Li ena ankor 2 an edmi pu terminn so 5 an.


KAS ZOLIV (ZOLIV DIR ZAYTUNN AN ARABIK)
Zordi Zedi 25 Oktob li mo katriyem zur kas zoliv dan Palestinn.
Pye zoliv li ena valer byen emosyonel pu dimunn dan Palestinn. Li reprezant enn surs reveni enpe kuma enn vas pu dimunn ki sweyn vas dan vilaz Moris. Pye zoliv osi senboliz tenasite rezistans dimunn ordiner dan Palestinn kont lokipasyon par Leta Izrael. Kas zoliv sak lane reprezant sa senbol pu dir ki ena lespwar.

Dan International Womens Peace Service (IWPS), tulezur ena bann demand depi kordinater dan vilaz pu seport. Bann demand pu seport varye.

Alor sak zur, sak rezyon, nesesit enn kalite sutyen diferan.HARES : PREMYE LESON KAS ZOLIV
Lendi, zur mo ariv The House, mo ti al ansam ek Lulu ki sorti depi US pu al kas zoliv dan karo zoliv ase pre ar The House. Pu 2-erdtan, nu ti donn kudme Um F. pu kas zoliv dan so ti karo lor pye deryer lakaz. So karo zoliv anfet truv zis akote Tur Kontrol Larme Lokipasyon dan vilaz Hares.

Um S. e so 4 zanfan S., B., M. e S. finn explik mwa bann tips dan kas zoliv. Kas zoliv li enn travay 100% manyel. Byen tigit zuti: enn lansar pu fer debrusayaz, seo pu ramas zoliv, sak plastik pu gard zoliv, drom vid ubyen lesel pu kas zoliv ki tro lao pu ariv kase, prelar ubyen gran dra kud avek bann bal lafarinn/diri, ena fami ena enn zuti kuma enn ti rato ek enn lamans byen kurt ki servi pu peyn bann brans ki ena buku zoliv. Ena fami ena enn burik sirtu pu seki zot karo byen lwen depi kot zot lakaz e ki akse difisil. Enn-de rar fami ena enn vye fergisonn.

Tal dra anba pye kot pu kumans kas zoliv. Met drom. Enpe gran zanfan mont lor drom e kumans kas zoliv. Um S. ek Lulu kas ziska kot lame arive. Lezot de ti zanfan ramas tu bann zoliv ki tom andeor dra. Kan enn pye fini. Um S. sakuy dra pu ki tu zoliv vinn enn sel ta omilye. Vit-vit li tir bann ti-brans ek fey depi dan ta. Lerla nu koste bann seo, li plas ta lor bor dra e ranpli seo. Amezir seo ranpli, nu sarye nu al vers dan bal. Kan bal ranpli, Um F. ferme e atase. Uver enn lot bal pu rekumanse.

Kas tu zoliv seki mir nwar, seki ver. Tu melanze. Lerla kan fini kase, fer sorting lakaz. Ver enn kote, mir enn kote. Seki mir al prese dan lapres. Sak gran vilaz ena so lapres. Seki ver al pu konfi. Seki enpe avarye al pu fer savon. Mo'nn tann dir ki fer enn espes fer-dartifis ek lapat zoliv ki finn prese . .

Nu finn fer 6 pye. Nu tu pran enn poz. Lerla nu finn bwar dite sikre avek nana (fey lamant) tu ansam anba pye zoliv. Natirelman tu bann zanfan anvi kone kot mo sorti? Moris kot ete? Pa fasil pu explike. Nu reprezantasyon map lemond pa parey kuma isi, dimwen zeografi dan lekol. Mwayenn Oryan sant dan map lemond isi. Apre buku explikasyon, desen ek brans zoliv lor later, zot finalman tom dakor antre zot ki mo sorti Sid Afrik. Lulu ti byen enterese pu kone kifer mo'nn finn vinn Palestinn. Zot ti byen enterese pu konn lor baz militer US lor teritwar Moris dan Diego Garcia, lalit "Rann nu Diego", kimanyer demand pu ferm tu baz militer liye avek lalit pu aret lager invazyon, lager okipasyon. Li finn dimand mwa pu zwenn Um F., mamb byen aktif dan lorganizasyon fam pu distrik Salfit.


THE HOUSE
Lulu ek mwa nu finn rant lakaz. Ver 10:00 diswar nu finn gayn linformasyon ki ena enn mitinnri dan prizon Izraelyen dan Negev. Ti ena plizyer korl pu rod nuvel e partaz nuvel. Nu finn al lor sayt Al-Jazeera kot nuvel ti an Arabik. Larme finn rantre e servi vre bal. Dapre dernye linformasyon, de prizonye Palestinyen finn truv lamor e 250 lezot blese dan atak larme andan bann sel. Buku dimunn vilaz ti deor, pe rod nuvel.

Prizon Negev ti enn prizon militer avek sertenn bann privilez kuma ena enn portab. Izrael finn resaman dekret Prizon Negev kuma enn prizon ordiner e finn deklare ki prizonyer nepli pu kapav ena portab. Kan larme inn rantre pu fer lafuy pu konfiske telefonn mobayl, bann prizonye inn kumans enn revolt.

Dan enn pei ki finn su lokipasyon pandan osi lontan, tar dan aswar kan pe reponn telefonn e kan pe koz ar dimunn dan sime, u realiz sa lot dir realite. Prizon. Dan sak fami ena kikenn dan fami mem, enn vwazen ubyen konn kikenn byen pros dan prizon Negev

Buku korl pu kordinn lazurne dime e kimanyer pu organiz lekip depi UK ek Lalmayn. Kisannla pu al dan ki karo e ki difikilte sak karo reprezante e ki kalite sutyen pe expekt depi bann Internasyonal IWPS. Ena osi bann lekip depi ISM. Ena fwa ena bann seport konzwen IWPS-ISM dan plantasyon kot ena menas pli grav

Premye nots
Ragini, depi Hares, Palestinn su lokipasyon militer Izrael
Zedi 24 Oktob, 2007