Galleries more

Videos more

Dictionary more

Solidarite avek Travayer Pre-School Trust Fund

18.10.2007

LALIT exprim nu solidarite avek 121 travayer kliner Pre-School Trust Fund ki gayn lapey Rs 1,000, enn lapey ki klerman pa sifi pu viv. Nu konsyan ki travayer kliner, parey kuma travayer dan tu lezot sekter dan sa lepok kot nu pe viv, pe fer fas a bann gro atak depi patrona ek guvernman. Ena atak lor nivo de vi travayer, ena atak kont sekirite danplwa; ena menas destriksyon par milye anplwa dan lindistri sikriyer ek textil; ena menas introdiksyon nuvo lalwa relasyon indistriyel ki viz pu afebli klas travayer an-antye ankor plis ek menas introdiksyon nuvo lalwa ki rezir kondisyon travay ki pu diminye kondisyon travay ankor plis.

LALIT parti-prenant dan mobilizasyon zeneral ki neseser zordi pu met an-kestyon politik ekonomik plizyer guvernman siksesiv ki responsab pu sa kalite atak kont klas travayer. Nu pe travay aktivman dan mobilizasyon ver enn politik ekonomik alternatif ki dan lintere tu dimunn ki bizin travay pu viv.