Galleries more

Videos more

Dictionary more

Semenn Mobilizasyon: Non a Miray Aparteid dan Palestinn

17.10.2007

Sa lane-la li fer 40 an depi ki Palestinn su lokipasyon militer Israel. Rezistans kont sa lokipasyon ek kolonizasyon-la zame pa finn arete. Li finn pran tu kalite form. Depi 5 an ena enn kanpayn mobilizasyon kont sa Miray Aparteid-la, ki Israel pe konstrir alinteryer teritwar Palestinn, an defyans a lalwa internasyonal e drwa imin. Enn miray ki viz pu diviz Palestinn an plizir anklav dekonekte enn ar lot. Zordi akoz sa miray-la buku fami Palestinyin finn separe, planter zoliv nepli ena akse lib a zot prop karo, abitan depi plizir vilaz bizin gayn permi pu kapav travers gayt e chekpoyn pu al lekol, ubyin pu al dispanser.

Enn santenn lorganizasyon dan 30 pei finn zwenn kanpayn pu proteste kont konstriksyon sa miray laont-la ki Dan vilaz Budrus mobilizasyon bann abitan finn amenn enn viktwar inportan: Lakur Siprem finn donn enn zizman dan zot faver e exize ki larme Israelyin redesinn trase Miray ki pas otur vilaz Budrus.

Sa lane-la bann komite popiler ki finn inisye kanpayn kont Miray finn swazir kuma zot slogan "1947-2007 lalit kontiyne, liberasyon pu vini".

Si u interese pu gayn plis detay lor kanpayn kont Miray u kapav al lor sitweb: http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/nov9ed.pdf.

Sutenir lalit lepep Palestinyin kont lokipasyon ek kolonizasyon par Israel. Fer sirkil sa lapel-la dan u kolez, liniversite, lasosyasyon ubyin sindika.