Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lesplanad Drwa Imin - Solidarite avek Lepep Birmani

10.10.2007

Merkredi 10 Oktob, militan LALIT ti partisip dan veye kenndel-layt Solidarite avek lepep Birmani ki Amnesty ti organize aswar lor Lesplanad Drwa Imin, Minisipalite Port Louis. Ti ena plizyer militan drwa imin prezan dan veye. Grup Menwar, zenn dan Amnesty, ek Grup Favory ti prezant poem, slogan, ek lamizik ek sante solidarite avek lepep Birmani. Premye Minis Ramgoolam, nuvo Lider lopozisyon Berenger, reprezantan MSM Nando Bodha ti prezan.Rajni Lallah ti prezant mesaz LALIT. Ala seki li finn dir:

"LALIT exprim nu solidarite avek lepep Birmani dan zot lalit kuraze kont represyon su diktatir rezim ki finn akapar puvwar depi 1962. Nu sutenir lepep laba dan enn lespri solidarite internasyonal parey kuma nu pe kontinye sutenir lepep Irak ek Afghanistan kont invazyon ek lokipasyon militer Leta Amerikin ek Britanik. Nu sutenir lepep Birmani dan zot lalit kont reyn militer parey kuma nu sutenir lepep Palestinn kont lokipasyon militer ilegal par Leta Izrael. Ena manb Lalit ki finn al Palestinn pu partisip dan protestasyon laba. Enn an desela, an Ut, nu ti isi-mem, lor Lesplanad Drwa Imin kan nu ti organiz veye konzwintman avek ansyin prezidan Repiblik Cassam Uteem kont agresyon militer Leta Izrael dan Liban ek Palestinn. Alor zordi, li normal ki nu prezan dan veye organize par Amnesty pu solider avek lepep Birmani.

"Dan sa dernye 2 mwa la, finn ena enn sulevman popiler imans kont sa diktatir-la - lapres pe raport partisipasyon ant 100 a 300 mil dimunn dan sulevman. Li ti kumanse par bann ti-manifestasyon an Ut, ek kan larme finn servi represyon an Septam, par dizenn de milye pret Budist ki finn desann lor lari zot usi. Sa sulevman la ti arive dan kontext enn kriz ekonomik egi ki menas sirvi lepep Birmani. E sulevman la ti deklanse kan dan sa kontext la, 2 mwa desela, an Ut, rezim militer ti enn sel kut retir sibsid lor pri karbiran ki finn antrenn ogmantasyon pri telman drastikman lor transpor piblik ek nuritir de baz ki dimunn finn ariv sityasyon kot pena manze ek mem pa kapav pey transpor pu al travay. Dimunn, par santenn de milye, pu zot asir zot sirvi-mem, pe bizin konfront baton, gaz ek fizi militer. Dimunn, par santenn de milye, pe kontinye proteste kont arestasyon, detansyon, sekestrasyon, tortir ek asasina bann opozan rezim militer. Nu salye zot kuraz.

"Malgre ki rezo kominikasyon finn bloke ant Birmani ek leres lemond, tigit linformasyon ki pe reysi sorti deor indike ki muvman kont rezim militer pe kontinye, pe intansifye. Zordi, finn ariv stad kot deplizanpli pe ena kontestasyon dan larme - deplizanpli ena solda ek mem sef militer ki pe konteste uswa mem refiz swiv lord rezim. Anmemtan, ena zurnalis laba ki fini kumans sirkil nom sef militer, solda ek informater ki responsab pu asasina, tortir ek arestasyon opozan. Lalit lepep Birmani finn ariv enn stad krisyal.

"Dan sa moman inportan-la, nu zwenn nu lavwa avek muvman mondyal pu dir:

Aret represyon imedyatman;

Larg prizonye politik san kondisyon, inklir lider Lig Nasyonal pu Demokrasi Aung San Suu Kyi;

Rezim diktatir ilezitim bizin ale ek li bizin ranplase par enn guvernman provizwar ki inklir Lig Nasyonal pu Demokrasi ki ti eli demokratikman dan dernye eleksyon zeneral an 1990, ek ki ti gayn 80 pursan sifraz;

Bizin larg prosesis ver eleksyon pu etablir enn guvernman demokratik ek deside demokratikman ki nom Leta-la pu ena;

Pu ki met fin a diktatir pli vit, tu Leta bizin bizin aret sutir diktatir militer dan Birmani inklir Lasinn, Larisi ek Lenn; e anmemtan, bann gro miltinasyonal US kuma Chevron, Haliburton, Unocal ek miltinasyonal Franse kuma Total Oil bizin aret tini diktatir anplas;

Nasyon Zini bizin izol guvernman militer Birmani;

Lepep Birmani, osi byin ki lepep partu dan lemond, bizin a-la-long ena kontrol demokratik pa zis kote politik, me osi lor lekonomi pu ki li devlop enn lekonomi ki dan so lintere."