Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lor Lamor ASP Raddhoa

09.10.2007


Lamor enn imen, li tultan enn evennman trist. Dan ka kikenn kuma polisye Raddhoa, ena osi enn lot kalite tristes. Li nepli pu la, alor zame li pa pu gayn lokazyon pu li sanze. Zame li pa pu gayn lokazyon pu li re-abilite. Me ditor ki li finn fer pu reste. Buku dimunn finn marke a-vi par vyolans so lekip anketer. Sa pa pu sanze zis akoz ena "cover-up" ek glorifikasyon Prem Raddhoa par enn seri politisyen inklir Premye Minis e par serten seksyon medya kuma Radio Plus ek MBC.Lamor ASP Raddhoa, li pa zis enn nuvel trist pu so lanturaz, li pa zis enn lamor ki finn arive avan ki enn individi finn piblikman montre ki li kapav sanze. Me li anmemtan vedir ki M. Raddhoa pa pu la pu li reponn, li pa pu la pu li rann kont divan sosyete, dan enn seri ka britalite polisyer. Buku viktim vyolans lekip MCIT Raddhoa ek zot fami finn ena kuraz pu temwayne piblikman lor vyolans ek tortir ki zot finn sibir, e sa ti pe amenn progre. Ena Mme. Vev. Bindoo Ramlogun, manb LALIT Jerry Cadine, etidyan Sebastien Orange, artis Nitin Chinien, marsan Bayim Ajaree, laburer Bala Subborayan, lafami Dawoojee ek Ittoo, profeser Martine Desmarais, avoka Jean Claude Bibi. Bi sa bann viktim la ek osi muvman kont britalite polisyer dan lekel LALIT form parti se pu ki konn laverite lor sa britalite-la, expoz li pu seki li ete, obliz polisye ki servi vyolans rann kont pu zot bann akt kriminel. Kumsa, nu kapav anpes Leta kasyet deryer "mank evidenns". Kumsa kapav gayn kontrol sosyal lor bann sadik ki anplwaye par Leta.Ena buku kes Lakur ki finn loze, e ti pe deza pe kumans avanse dan ruwaz Lakur, kont lekip MCIT Raddhoa pu ki zisteman konn laverite. Dan ka lanket lor lamor Vanessa Lagesse, pa zis Bernard Maigrot, ek temwin Martine Desmarais ki finn sibir britalite, me osi mama ek boper Vanessa Lagesse, trwa avoka ek enn dokter. Ena kes ki ankor pe derule dan Lakur Intermedyer kont 4 zom MCIT dan ka M. Rajesh Ramlogun ki ti'nn arete par lekip Raddhoa, ti tortire ek ti mor par "foul play". Ena avoka kuma Jean-Claude Bibi ki finn met enn seri kes apre ki Raddhoa ek so lekip finn britaliz li. Li regretab ek malere ki sef an-sarz MCIT nepli pu la pu rann kont dan tu sa bann kes-la. Me, tu sa bann kes ek plizir lezot kont sa lekip la e kont Leta, pu kontinye.

E lalit kont britalite polisyer, amene avek otan kuraz par bann viktim ek zot fami regrupe dan JUSTICE, li osi, li pu kontiyne.