Galleries more

Videos more

Dictionary more

Liniversite Sanzman Sezon: 1, 2, 3 Novam 2007

07.10.2007

KOMISYON ZENN LALIT ena plezir uver inskripsyon pu

Enn liniversite 3-zur (2 Konze Piblik, Zedi 1 ek Vandredi 2 Novam, plis Samdi 3 Novam)

Enn ledikasyon politik milti-faset, milti-medyom.

Enn liniversite uver ek gratis.PLAS: Premye 2 zur Curepipe, 3yem zur Port Louis. 9:00 am a 3:00 pm


Sesyon lor PROGRAM POLITIK

Depi Manifesto, kritik bann fos Program, Program Lalit
LANVIRONNMAN, LEKONOMI, LENERZI
Extre Fim Al gore: Inconvenient Truth
Lyen dan lalit pu ekolozi ek enn bon lekonomi.
Dan kad lafen "LANGAZMAN" dan Moris depi 80 an:
Letid lor konsep "Travay" devlope par Karl Marx.
Kimanyer anpes travay re-vinn kuma "kontra langazman".


Dan kad Selebrasyon 90 an REVOLISYON LARISI:
Kozri lor eritaz Revolisyon Larisi. Fim Eisenstein, Battleship Potemkin.
Deba, e kimanyer popilariz konesans lor tu gran revolisyon.


LANGAZ MATERNEL
Linportans langaz natirel dan sanzman politik.
Lexperyans servi langaz Kreol dan Prevok


Dan kad 40 an lokipasyon PALESTINN:
LALIT so analiz ek kontribisyon lor Palestinn
Fim: Caged Bird's Song, Berzeit
Temwayaz manb LALIT ki ti al Palestinn: Alain Ah-Vee, Ragini Kistnasamy


POLITIK EKONOMIK ALTERNATIV
Fim LALIT. Lor kreasyon lanplwa ek enn nuvo stil devlopman. Deba.


Dan kad pre 5 an LAGER EK LOKIPASYON IRAK:
Kozri lor rol Diego Garcia dan stratezi inperyalism
Fim John Pilger
Ki kapav fer pu re-inifye Moris e ferm baz.


KOMIKS FOR POLITICAL CHANGE
Alain Ah-Vee pu fer sesyon introdiksyon lor desen ek sanzman politik.

.

STOKAZ KONESANS IMEN
Lekritir, papye ziska elektronik ek web.
Introdiksyon
Travay pratik: konverti depi ansyen dokimantasyon a 21yem syek.