Galleries more

Videos more

Dictionary more

Represyon kont Travayer Lasinn lizinn RT Knits (Richfield Tang Knits Ltd)

30.09.2007

Samdi, 29 Septam 2007, nu finn truv apepre 150 travayer Sinnwa finn regrupe dan lakur lizinn Richfield Tang Knits Ltd. Zot finn refiz kit lakur lizinn parski zot dir depi 14.30 lapolis ek bann ofisye Tang Knits finn menot ek anbark zot kamarad Zheng ki ti pe negosye ar patron, antan ki portparol tu travayer. Patron finn dir ki zot pe deport Zheng. Bann travayer finn ankoler e finn dimann return li. Nu finn truv enn vintenn lapolis, sertin avek matrak uswa revolver divan lizinn ek dan lakur lizinn. A enn sertin moman finn mem ena 3 jeep SSU dan lezanviron.

Se nek 18.10 ki enn vann blan (15 plas) kot ena 5 lapolis an iniform ek 2 dimunn an sivil finn desann Zheng lot kote simin lizinn e re-demare vit vit. Kan Zheng finn desann depi dan vann li finn tir so triko pu montre so bann kamarad bann mark ruz lor li ek blesir ki li finn gayne lor so lekor ant moman bann-la pran li ek return li lizinn. Sa finn fer lezot travayer pli ankoler ankor. Li finn dir ar reporter Lalit prezan ki li finn gayn bate.

Bann travayer finn montre nu enn dezyem ka. Enn lot travayer Lasinn finn vinn montre so blesir, paret so latet finn kase. E, li, kan li pe montre so bann blesir li ti pe dir, "Boss kase" (nu pa kone sir-sir ki sa vedir).

Dapre version patron, zot finn lager "ant zot mem", me nu poz nu lakestyon: Eski li vre?

Lagrev travayer depi Lasinn Tangs Knits dan Koromandel finn kumanse depi Vandredi dernyer, apre ki patron finn anonse ki pa pu ena overtaym, ek lor lefet ki patron pa pe respekte kontra travay ki zot finn siyne dan Lasinn.


CC ek AH
pu LALIT, ek pu Lagazet Lalit de Klas