Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur lor langaz kreol dan Liniversite

25.09.2007

Mardi 25 September 2007, Liniversite Moris finn lans pu premye fwa enn kur Introdiksyon a bann Langaz Kreol. Li enn kur partaym ki pu dire ziska kumansman 2008.

Etidyan sirtu konpoze de bann dimunn ki milite ubyin travay dan bann lorganisazyon ki servi ek promuvwar langaz kreol kuma LPT, Playgroup, BEC.

Profeser Arnaud Carpooran ki responsab kur finn explike ki sa kur la (standalone) finn gayn plis ki minimam kantite etidyan neser pu demare sinon Liniversite pa ti pu al delavan.


Dapre regleman Liniversite kur bizin an Angle, eksepte si li enn kur langaz. Sa finn permet ki servi langaz kreol kuma medyom osi byin ki angle ek franse pu sa kur la.

Konteni kur pu kuver bann size kuma, definisyon ek lorizinn langaz kreol, striktir gramatikal, literatir dan langaz kreol, devlopman grafi.

Liniversite Moris pe rekomann itilizasyon grafi larmoni me pu flexib lor bann varyason lor manyer ekrir.