Galleries more

Videos more

Dictionary more

PMSD Kit Lalyans Sosyal

20.09.2007

Apre 16 mwa dan Lalyans Sosyal bann dirizan PMSD finn desid pu lev pake ale. M.Allet, lider PMSD, pe dir ki se akoz bann komanter ki N.Ramgoolam finn fer dan Union Park kont seki li finn apel bann rasis, akaparer e dinozor ek osi akoz so komanter kont Eric Guimbeau dan Be di Tonbo, ki finn pus PMSD kite. Anfet problem ant PMSD ek dirizan Lalyans Sosyal li pa nuvo. M.Allet ek E.Guimbeau zame pa finn alez avek bann latak repete ki lel Deerpalsing,Sayed Hossen,Jeetah,David finn e pe amene kont burzwazi tradisyonel avek benediksyon N.Ramgoolam. E zame PMSD pa finn dizer sa stratezi demokratizasyon lekonomi, ki viz pu elarzi baz klas kapitalis e permet enn nuvo burzwazi deta, pros ar PTr, emerze.

Par kont li bon note ki dirizan PMSD pena nanye pu dir kont sa kaskad ogmantasyon pri ki finn ena. PMSD pa zene ditu kan Lalyans Sosyal avek konivans patron kontiyn mem politik destriksyon lanplwa dan lindistri sikriyer ki MSM-MMM ti kumanse. PMSD alez avek nuvo lalwa travay Bunwaree ki pu donn plis liberte patron pu explwat travayer.


Ki PMSD vremem ti reprezante dan Lalyans Sosyal ?
Dan lepase PMSD ti koni kuma veritab defanser sekter prive, sirtu burzwazi sikriye, li ti regrup enn elit tit burzwazi e enn franz travayer lavil lor baz so politik kominal. Zordi pena pli gran defanser sekter prive dan Lalyans Sosyal ki Rama Sithanen. Eski pa politik moneter Sithanen ki pe permet burzwazi dan lotelri, Zonn Frans e lindistri sikriyer fer profi rekor? Dayer bann mezir ki Lalyans Sosyal finn pran depi li opuvwar pe konsolid sekter prive, kitfwa kuma zame nu finn truve avan. Xavier Duval so kote, atraver organizasyon Festival Kreol, enn selebrasyon ki plis santre lor promosyon idantite enn kominote, pe repran rol lider kominal ki so papa ti reprezante. Lot kote, rezilta dernye Eleksyon Zeneral ek Minisipal finn amenn MMM vinn reprezantan sa elektora, sirtu tit burzwazi lavil, sirtu Beau Bassin-Rose-Hill. Alor zordi M.Allet so parti, finn perdi tusa terin ki PMSD alepok ti okipe e ki ti pe donn li enn serten puvwar marsandaz vizavi lezot parti. Zordi M.Allet so parti ena zis sinbol ofisyel PMSD, me li finn deplime net.

Tayming N.Ramgoolam
Eski bann latak verbal ki N.Ramgoolam fek fer li pa enn taktik pu sey devye latansyon depi kriz sistemik ki pe akable travayer e afekte sosyete Moris antye e anmemtan depi proze delwa pu ranplas IRA-Labour Act ki pu vinn donn patron e Leta plis puvwar pu kraz travayer? Me avek kriz ekonomik ki pe agrave pena okenn dut ki patrona dan so lansanb pu prefer ki MMM rant dan guvernman. Eski PMSD pa reprezant enn pwa lur (malgre li finn perdi buku plim) pu enn tel stratezi? Eski li pa kriz ekonomik plito ki pe antrenn bann traktasyon pu presipit enn nuvo konfigirasyon politik dan guvernman pu kree lespas pu enn koalisyon ant PTR ek MMM? Eski N.Ramgoolam delibereman pa pe ranim sa kanpayn anti burzwazi tradisyonel kuma pu eleksyon 2005 e lev ase tansyon kominal pu fors Berenger ek so MMM rant dan enn guvernman linite nasyonal?