Galleries more

Videos more

Dictionary more

Notis Eviksyon kont abitan Stateland Bel Mar

16.09.2007


Le 7 Septam, 25 famiy dan Staleland Belmar finn gayn notis eviksyon pu lakaz ki zot finn ranze. Mackenzo ki viv dan enn lasam tol avek so fam ek enn ti baba dir ki li pena lot plas pu li ale. Li travay lor santye konstriksyon e li pena mwayin pu pey lokasyon Rs3000. Li finn viv lor stateland san koneksyon elektrisite ek delo pu ki kapav fer fas a lavi ki pe vinn dir deplizanpli dir. Aswar li servi labuzi e pu delo li bizin al pran kot bann abitan ki fini regularize.


Bann Abitan ki finn gayn notis pe zwenn e pe avoy enn delegasyon zwenn Minis lozman kumansman sa semenn la. Zot pe dimann enn plan relozman si zame guverman bizin sa later la me antretan regilariz zot sitiasyon.


Bann manb Muvman Lakaz dan Bel Mar pe ede pu anpes derapaz, sirtu bann eli dan Guvernman ki pe servi sa problem la pu regle kont avek zot azan.