Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komanter LALIT lor “Employment Rights Bill” : Ki Employment Rights Bill (ERB) vize?

11.09.2007

Bunwaree ek guvernman Travayis zot Employment Rights Bill pa ditu viz pu amenn plis drwa pu travayer. Okontrer, seki li vize se permet patron ogmant lertan travay san ki ogmant lapey, organiz ler prodiksyon kuma li kontan, diminye lapey par diminye kas overtaym, lisansye pli fasilman, ek ferm inite prodiksyon kan li anvi san ki li bizin rann kont. Bill la osi inkorpor sertin laspe plis esklavazist dan lalwa Zonn Frans kuma overtaym obligatwar. Alor tu seki sa Bill la pe rod fer finalman, se ogmant liberte kapitalis pu explwat travayer ankor plis. Li pa etonan ki bann gran defanser patrona kuma Jean-Claude de L’Estrac ek Malenn Oodiah pe aplodi sa bill-la. Muvman sindikal de so kote, avek rezon, pe rezet sa bill la an-blok.


Ogmantasyon lertan travay pu mem lapey
Kuma li ete aster su Labour Act, enn zurne travay vedir 8 erdtan travay par zur. Si enn travayer dakor pu travay plis ki 8erdtan, lerla patron bizin pey li overtaym enn fwa edmi plis. Avek nuvo ERB Bunwaree, finn introdir kinzenn 90 erdtan. Bill la dir ki enn zurne travay normal kapav ariv 12 erdtan! Savedir pa zis enn patron kapav obliz enn travayer travay 4 erdtan anplis par zur, me li mem pa bizin pey overtaym pu sa 4erdtan la. Su ERB Bunwaree, patron pu kapav organiz lertan prodiksyon plizumwin kuma li anvi. Li kapav mem inpoz shift 12erdtan - enn sistem shift absoliman inimin.
Inpozisyon overtaym
Depi kreasyon Zonn Frans, finn ena demand permanan pu aboli overtaym obligatwar 10erdtan par semenn dan lalwa Zonn Frans. Aster-la guvernman Travayis so Bill pe rod zeneraliz overtaym obligatwar dan lezot sekter travay: ERB Bunwaree propoz 20erdtan overtaym obligatwar par kinzenn.

Ogmant kontrol patron lor konze par diminye sik ek ogmant lokal
Su guvernman Travayis so bill, kantite lokal pu ogmante sorti 14 pu vinn 20, ek kantite zur sik pu diminye, sorti 21 pu vinn 15. Pu gayn lokal, kuma tu travayer kone, fale patron dakor. Tandis ki sik, travayer kapav pran nerport kan li pa byin. Alor anfet kan diminye sik ek ogmant lokal, konze travayer pu vinn plis su kontrol patron.

Guvernman Travayis atak sekirite danplwa ekzistan
Deza kuma li ete su Labour Act, ti ena tro tigit provizyon pu protez sekirite danplwa. Guvernman Travayis ek patrona pe rod atak sa tigit provizyon ki ekzistan-la atraver zot Bill.

Atak lor severenns alawenns
Enn bann mezir dan Labour Act pu protez sekirite danplwa, sete severenns alawenns. Su Labour Act, si patron anvi met enn travayer anplwaye deor, li bizin pey travayer severenns alawenns. Su Guvernman Travayis so Bill, travayer anplwaye kapav gayn severenns alawenns zis si patron ena 'tor' (si par ekzanp li ‘maltret’ travayer, pa pey li so lapey, met li deor lor baz ras, kuler, sex, oryantasyon sexyel, HIV pozitif, uswa akoz li finn pran konze maternite).

Anplis, severenns alawenns vinn kitsoz ki 'negosyab'. Su ERB Bunwaree, PS Minister Travay ankuraz ki ena enn 'setlmennt'. Ek su ERB Bunwaree, PS Minister Travay ena bann siper-puvwar ki met li dan enn pozisyon de fors vizavi travayer: se li ki pu deside si pa travayer ena enn bona fide kes Lakur Indistriyel pu severenns alawenns u pa. Se li osi ki desid si pa travayer pu al lor 'Workfare Programme' ek gayn alokasyon somaz u pa. Sa siper-puvwar ki PS Minister Travay gayne su sa bill la uver posibilite santaz kot PS kapav suzantand ki si travayer anplwaye pa aksepte enn 'setlmennt', li pa pu avoy kes Lakur.

Mazistra ki desid som severenns alawenns
Su bill Travayis, mem si travayer anplwaye reysi travers sa baraz administratif PS Minister Travay-la, ek so kes al Lakur, ek li reysi gayn so kes, som ki li pu gayne, se Mazistra ki pu deside. Kuma li ete aster, Labour Act fer li absoliman kler komye severenns alawenns enn travayer bizin gayne. E li gayn 6 fwa plis severenns alawenns si patron finn met travayer anplwaye deor inzisteman (li ariv 12 semenn lapey par lane servis). Bunwaree pe rod fer travayer krwar ki avek so Bill, kapav gayn ziska 6 mwa severenns alawenns, kan sa li zis enn ilizyon. Finalman, se Mazistra ki pu deside. E li kapav desid pu donn zis 1 u 2 mwa lapey par lane servis.

Abolisyon TCSB
Kuma li ete su Labour Act, si patron anvi diminye so mindev, li pa kapav fer li kumsa-mem. Li bizin fer aplikasyon a Termination of Contracts of Service Board ek explike kifer li pe rod redwir mindev. Si li pa fer sa, li bizin pey travayer 120 zur lapey ek 6 fwa severenns alawenns. Se TCSB ki deside si pa rediksyon mindev li zistifye u pa. Si TCSB truve ki li pa zistifye, patron bizin swa re-pran travayer, swa pey 120 zur lapey ek 6 fwa severenns alawenns. Seki guvernman Travayis pe rod fer, se pu aboli TCSB. Savedir patron pu kapav 'restriktire'kuma li anvi ek redwir mindev kan li anvi.


Preavi sorti 3 mwa vinn 30 zur
Su ERB Bunwaree, patron nepli bizin donn notis preavi 3 mwa avan li lisansye enn travayer anplwaye. Notis preavi pu vinn zis 30 zur. Seki vedir li pu pli fasil pu patron lisansye.


Patron kapav lisansye si travayer pa prodwir kantite ki patron anvi
Su Labour Act, patron kapav met enn anplwaye deor san pey severenns alawenns zis si travayer finn fer 'misconduct'. Travayis so bill introdwir enn nuvo konsept ki permet patron met travayer deor lor baz 'poor performance'. Savedir si travayer pa ogmant latas kuma patron anvi, si li pa swiv ormantasyon ritm uswa kadans prodiksyon, patron kapav zis met li deor kumsa mem.


Alokasyon somaz kuyoner
Travayis so Bill pretann ki li pe introdwir alokasyon somaz. Kan get byin, li enn alokasyon 'somaz' byin kuyoner. Fale travayer finn travay 6 mwa kontinyelman avek mem anplwayer pu li gayn li. (Travayer ki finn met deor par VRS u bluprinnt pa kalifye). Tu seki li vedir, se ki travayer gayn 90% saler de baz ki li ti pe gayne pandan 3 mwa, 60% pandan prosenn 3 mwa, ek 30% pandan prosenn 6 mwa. Li pa kapav gayn alokasyon plis ki 1 an. Nerport ki moman pandan sa enn banane la, si li refiz enn lof travay ki biro travay avoy li, alokasyon la kupe anplas. Si li travay bat-bate enn-de zur osi, so alokasyon kupe.