Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zurne Mondyal Literesi (8 Septam) - Ledikasyon pu Travayer Lans Nuvo Kur

08.09.2007

Pu Zurne Mondyal Literesi (8 Septam) Ledikasyon pu Travayer lans enn nuvo kurDan kad selebrasyon Zurne Mondyal Literesi, LPT finn demar enn nuvo kur literesi avanse depi yer tanto, dan so batiman, Gran Rivyer Nor Wes. Enn duzenn zelev, ki finn terminn zot literesi de baz pe swiv sa kur-la.Li premye fwa ki LPT pe lans enn tel kur. Dan kur-la pu ena plis travay pratik pu zelev aprann ekrir bann tex apartir so prop obzervasyon lor seki pase dan so travay ubyin dan landrwa kot li reste. Pu ena osi sesyon kozri-deba lor diferan size kuma lalwa travay, , ki ete langaz imen, kapitalism e sosyalism, kifer lamare monte-desann e lezot size daktyalite. Antu pu ena kinz sesyon, enn ertan edmi, 2 fwa par semenn.