Galleries more

Videos more

Dictionary more

Danze deriv kominal otur Festival Kreol

27.08.2007

Parey kuma lane dernyer Minis Turis Xavier Duval pe organiz enn Festival Kreol an Desam pu selebre seki li apel kreolite. An 2006 sa festival-la ti amenn ansam dirizan bann sosyete kiltirel 'kreol', inpe santer, poet, ekrivin e akademik otur enn selebrasyon plito turistik dan Domaine les Pailles. Anfet seki X.Duval pe fer zordi li pa ditu diferan depi seki so papa Gaetan Duval ti fer dan lepase, kan li ti otoproklam limem kuma 'lerwa kreol'. Aster so piti pe pozisyonn limem kuma rasanbler bann reprezantan 'kreolite' (enn fason vwale pu napa dir kominote 'kreol').

Me seki grav, X.Duval ek ful sutyin guvernman N.Ramgoolam pe fer li vinn enn selebrasyon plito sekter.

Depi 1981 Ledikasyon pu Travayer e lezot lorganizasyon e individi progresis, finn gard selebrasyon la lor enn plan nasyonal santre otur langaz Kreol Morisyin. Tem ki Minis Turis finn swazir sa lane la "Kreolite : Le Réveil" expoz danze deriv kominal ki sa festival-la kapav pran. Dan kontex Moris avek tusa konfizyon, suvan delibere, ki bann ideolog dan lapres, propaze otur kreolite, kiltir e 'kreol' enn tel tem li potansyelman kapav antrenn bann derapaz danzere.

Seki pli trakasan seki dan mem moman Jocelyn Gregoire dan 5-Plus (Dimans 26 ut 2007) pe fer lapel pu enn 'sursaut' parmi kominote 'kreol'. Li dir ki li pe sey rasanble tu bann lider 'kreol' ansam pu fer tann lavwa sa kominote-la e promuvvwar so prop lavansman.

Dan so rankont sa Dimans-la dan Plaza li finn gayn Minis E.Sinatambou kuma nuvo fidel pu so kanpayn pu evey santiman apartenans kominal parmi dimunn. So landime lor Radio Plus, Lindi 27 Ut, Minis Sinatambou finn dir ki pena ase reprezantan kominote 'kreol' dan Lasanble pu defann zot lintere. Kapav li pu propoze ki Lalyans Sosyal bizin sanz so slogan elektoral an "putting your 'kominote' first!

Fas a kriz ekomomik grav e degradasyon nivo devi ki sosyete Moris pe traverse, selman enn klas travayer inifye e mobilize ki kapav reprezant enn veritab chalenj fas a puvwar klas kapitalis e so bann alye. Pu fer sa se nosyon 'klas' e 'lalit de klas' ki bizin met delavan e nonpa kominote u kast.

Bann azisman J.Gregoire, X.Duval, E.Sinatambou pu amenn ankor plis divizyon parmi klas travayer e afebli lalit pu enn vre sanzman sosyete.


A.A