Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lapolis kraz letal ti-marsan dan Port-Louis

20.08.2007Tu ti marsan ki abitye travay dan bann lari tutotur lagar Port Louis ti ansok e osi ankoler kan zot vinn travay lindi gramatin le 20 Ut. Tu zot letal e lezot instalayon an tol ti'nn detrir net. Boner gramatin, avan ki zot arive, lapolis ti finn kraz tu zot letal ek instalasyon e ti pe barikad sa bann plas-la pu anpes zot travay. Tu lari depi lagar santral ziska bazar ti an dezolasyon kuma dir apre enn siklonn. Sa plas-la antye ti vinn kuma enn rezyon sinistre, san sa animasyon vivan e ge ki abitye karakteriz sa but Port Louis-la. Partu ti ranpli ar lapolis an iniform ek matrak..


Sa aksyon barbar e represif lapolis-la kont ti-marsan e lezot marsan gato ki ti pe kapav viv lor sa ti komers-la li kondanab e li napa ditu enn solisyon. Li anmemtan enn vyolans kont tu dimunn ki tulezur abitye pas par sa bann sime-la e finn abitye aste kitsoz ar sa bann marsan-la.


Anfet pu laplipar sa bann marsan-la samem zot gaynpin, zot pena lot travay. Ena deplizanpli buku fam ki finn perdi plas lizinn ki zordi pe oblize vann linz u gato lor lari. Kot guvernman pe dir sa bann dimunn-la al travay? Ki alternativ bann lotorite pe ofer zot?