Galleries more

Videos more

Dictionary more

Omwin 10 biro lanplwa finn ferme dan Lesid

15.08.2007


Depi plizyer lane, enn seri biro lanplwa kot travayer san travay stanp kart finn ferme. Dimunn ki deza pena travay bizin rod kas transpor e vwayaz lwin pu al stanp kart. Dan Lesid, ena zis 3 biro lanplwa aster: Mahebourg, Rose-Belle ek Riviere des Anguille. Avan, sinpatizan Lalit dir ki dan zot konesans, ti ena biro lanplwa dan Plaine Magnien, Vieux Grand Port, La Rosa, St Hubert, Grand Bois, Souillac, Baie du Cap, L'Escalier, Chemin Grenier osi byin ki dan Mahebourg, Rose Belle ek Riviere des Anguilles. Savedir ki aster, dimunn dekuraze pu al stanp kart, alor zot nom pa figire kuma somer.
br>

Lepok Berenger ti Minis Finans, li ti sanz manyer ki kalkil sif somaz. Sa finn kontinye su guvernman Ramgoolam-Sithanen. Li pa etonan ki sif somaz pa korbore avek realite dan lekel dimunn pe viv.