Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen lor Panel Radio ar Tariq Ramadan ek Prof. Juggessur

09.08.2007

Samdi 4 Ut, Lindsey Collen pu LALIT, ti partisip dan program Radio Plus anime par Nawaaz Noorbux lor kestyon Leta Sekilye. Tariq Ramadan, filozof depi Laswis ki pe fer so 8yem vizit a Moris, ek Prof Juggessur, Vis-Sansilye Liniversite Moris ek Chairman Mauritius Research Council, ti osi dan program. Prof. Juggessur ti pran pozisyon kont sibsid lor relizyon. Li dir li enn fenomenn ki ankuraz kominalism atraver enn lyen malsen ant politik ek relizyon. Li ti dir relizyon bizin finans limem. Lindsey Collen ti dakor avek sa pozisyon, e finn explike kimanyer sa bann organism ki met dibut pu partaz kas sibsid fini par gayn enn rol kle dan propaz kominalism ek lyen malsen ant relizyon ek politik.Lindsey Collen ti met lanfaz lor lefet ki bann problem ki sulve par serten ideolog Oksidantal, inklir bann kuma Huntingdon, kot truv enn klash ant sivilizasyon ubyen relizyon, zot vinn maske vre problem piyaz inperyalist ki anfet alabaz bann konfli. Li enn kestyon ekonomik, Lindsey Collen finn dir, ek li enn kestyon konsernan puvwar Leta Zini ek so alye pu zot gard kontrol rezurs dan Mwayenn Oryan. Li finn deplor sumisyon buku rezim dan Mwayenn Oryan. Tariq Ramadan finn dakor avek sa analiz-la. Li finn osi dir ki povrete, problem ladrog ek prostitisyon zot bann problem ki napa konsern dimunn-antan-enn-relizyon ubyen kominote, me konsern dimunn ki tuse par sa bann problem la. Tariq Ramadan ek Prof Juggessur pa finn pran pozisyon kont sistem Best Loser, kan Lindsey Collen ti denons li. Petet zot finn mank lokazyon. Me Tariq Ramadan finn konsede ki ena problem "institisyonel" deryer serten problem ki paret kominal.Tuletrwa kestyon depi oditer ti suzantand ki zot ena enn pozisyon anti-kominal.