Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT pran pozisyon lor Sekirite Alimanter

09.08.2007

Kanpayn LALIT pu enn lekonomi politik alternativ finn al dan enn nuvo faz. Avek peniri potansyel item manze debaz kuma dile ek grensek, travayer ek dimunn mizer finn devlop enn konsyans instantane lor linportans sekirite alimanter.


Dan enn Program Radio One semenn dernye prezide par Darlmah Naeck, Ram Seegobin pu LALIT ti koz lor linportans get diversifikasyon agrikol ek agro-indistri ansam avek kreasyon anplwa pu dimunn ki pe perdi travay dan kann, disik, lapes ek lizinn textil. Li ti dir sekirite alimanter Moris li "nil" e sa li enn danze. Li ti osi dir ki Moris "pena enn Minis Lagrikiltir" me ena plito enn "Minis Disik". Enn agronom AREU, Dr. Yusouf Ismael, ti osi pran laparol. Kestyon depi oditer ti byen interesan, enn ti mem fer referans a realite lager dan lemond e posibilite ki lager kapav interonp marinn marsand.