Galleries more

Videos more

Dictionary more

Esanz ant LPT ek Ekriven langaz Kreol, Daniel Honore, Lareynion

09.08.2007

Manb Komite Ledikasyon pu Travayer, Rada Kistnasamy, pandan enn vizit familyal dan Lareynion, finn fer enn rankont avek ekriven, Daniel Honore St. Denis Lindi 6 Ut. Zot finn diskit devlopman langaz Kreol, diferan lortograf, e osi linportans piblikasyon. Avek inklizyon Kreol Reyone dan sistem skoler, Lareynion finn devans Moris lor enn plan inportan. Me, Daniel Honore deplor ki buku Reyone pa defann zot langaz ase for.Li finn remet LPT de so liv, enn "Devinettes Creoles en langues francaise" ek "Kafdor" par Jean Francois Samlong tradir par li an Kreol Reyone.