Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rasanbleman KALYPSO kont Aquatic Business BIll

09.08.2007

Dimans le 5 Ut 1:00 pm ti ena enn Rasanbleman Kalypso kot Laplenn Futborl Flic-en-Flac pu proteste kont Aquatic Business Bill ki pe vinn permet morselman lamer ek laplaz, privatizasyon nu eritaz kolektif. Sa Bil la viz pu permet gran biznes e miltinasyonal vinn fer bann marina pu bato turist, bann laferm pwason prive, e bann lezot biznes ki servi dilo lamer. Sa vedir seki pu tu dimunn, pe bayante ar kapitalist individyel. Enn so gran danze se li anpes akse dimunn a laplaz e li bar lib sirkilasyon pu peser.Malgre enn movetan, lapli freser, ti ena peser, plonzer, abitan, konseye vilaz depi bann vilaz otur Flic-en-Flac. Ram Seegobin ek Lindsey Collen ti prezan pu exprim solidarite LALIT. Get pozisyon LALIT lor sa Bil-la dan kominike dan News Archive (News) lor Home Page anba banyer.