Galleries more

Videos more

Dictionary more

Intervyu Rajni Lallah lor RFI lor Britalite Polisyer

09.08.2007

Dan kad Konser kont Vyolans Polisyer, Radio Radio France Internationale finn intervyue manb LALIT, Rajni Lallah, lor kestyon britalite polisyer. Eski li enn problem nuvo, ubyen enn vye problem? Sistem lapolis depi lepok kolonyal, ti anfet truv zot rol kuma defann propriete ek dibyen kolon, e anpes vagabondaz ek maronaz. Sa eritaz Moris. Li tuzur ena linfliyans lor polisye zordi, e zot truve ki zot ena devwar kuver britalite polisyer, o-nom burzwazi ek rezim. Rajni Lallah finn osi explike kimanyer lalwa aktyel permet enn Mazistra pas direk depi enn konfesyon a lapolis a verdik ek santans, san vreman ki ena enn kes. Sa vinn pretex tortir.An repons a kestyon lor bann form lopozisyon a sa pratik la, Rajni Lallah finn dir finn ena de kalite protestasyon. Kan Kaya ti mor an Fevriye 1999, ti ena lemet, kot tu zenn finn proteste dan zot fason. Me, pa ti ena demand, ni lorganizasyon otur sa bann demand la. Asterla, ena enn protestasyon plis organize, sirtu dan JUSTICE, otur enn seri demand spesifik. Par exanp, konser-la ti lor baz 5 demand, kot artist, militan politik, ek lasosyasyon ti pe milite kont vyolans par ofisye Leta.