Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komisyon Zenn LALIT fer sesyon lor Ti-Komik ek Politik

06.08.2007

Samdi 4 Ut, Komisyon Zenn Lalit ti organiz enn "werkshop" introdiksyon a kimanyer servi ti-komiks dan lalit politik. Li ti enn sesyon pu dimunn ki interese servi kartunn dan prosesis konsyantizasyon politik. Sa metod la, li dan kuran Paulo Freire. Sesyon la ti fer kot batiman LPT, Gran Rivyer.

Komisyon Zenn Lalit ti invit Alain Ah-Vee, manb LALIT ki ti aprann sa skil la dan Goa dan Lenn, pu partaz so konesans. Li ti aprann pandan enn semenn fultaym dan Goa.

Partisipan ti inklir enn zenom dan sekter IT, enn tifi Liniversite Moris, ek 3 zenn fam profeser ek enn zenom, li osi, profeser. Seki partisipan ti apresye se manyer ki finn abord "desen" dan enn fason totalman diferan depi lekol. Pu ena enn dezyem sesyon dan enn semenn.