Galleries more

Videos more

Dictionary more

Invitasyon pu Workshop: Politik & "Comics for Change"

30.07.2007Komisyon Zenn Lalit pe invit zenn dan enn workshop lor sanzman politik ek ti-komik! Komisyon-la finn invit Alain Ah-Vee, manb Lalit, pu anim enn sesyon lor kimanyer servi ti-komik dan lalit politik. Li ti aprann sa depi enn muvman dan Lend apel "Comics for Change". Li ti al Goa pu sa partaz la. Li enn muvman alabaz, e partisipan ti res dan enn Ashram.

Si u anvi aprann, kontakte Lalit par telefonn 208 2132.