Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nuvo edisyon fim dokimanter "Pu Enn Politik Ekonomik Alternatif"

30.07.2007

LALIT azut "Voice Over" dan so Dokimanter Lekonomi Politik Alternatif

Enn workshop militan LALIT depi 2 diferan Brans ti zwenn Rose-Hill sa semenn la pu anrezistre "voice-over" pu fim lalit "Pu enn Politik Ekonomik Alternatif".

Dan dokimanter-la, serten intervyu pa ti an Kreol Morisyen, me an Angle. Ti deza ena sutit an Kreol, me pu dimunn ki pa konn lir ekrir, sa pa ti ede. Alor, asterla LALIT pe azut "voice-over" an Kreol pu fasilit konpreansyon.

Si u anvi get nu fim ubyen partisip dan deba otur lekonomi alternatif, sirtu asterla kan kestyon "sekirite alimanter" finn vinn sant deba, sonn nu lor 208 2132 ubyen email nu lor lalitmail@intnet.mu