Galleries more

Videos more

Dictionary more

Baromet - Lagrev Travayer Floreal Knitwear

24.07.2007

Lindi 23 Ziyet 2007, patron Floreal Knitwear finn kas lagrev 218 travayer Bangladeshi par servi pretex "lagrev ilegal". Patron finn rapatrye 16 travayer Bangladshi ki ti bann mener dan lorganizasyon lagrev.

Lagrev ti kumanse depi Vandredi 13 Ziyet ek demand prinsipal travayer seki patron respekte kontra travay ek ogmant saler de baz. Zordi saler de baz li zis Rs 2,700 e li pe vinn pli difisil pu travayer Floreal Knitwear fer fas a sa seri ogmantasyon pri lor nuritir de baz.

C.C