Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konser Kont Vyolans Polisyer Dimans 29 Ziyet

20.07.2007

Dimans 29 Ziyet: KONSER KONT VYOLANS POLISYER, sutyen pu Nitin Chinien.

GARD SA DAT-LA: 29 Ziyet! ROD U BIYE atraver manb JUSTICE!

Swit a agresyon Nitin Chinien ek sispansyon 3 ofisye MCIT, pu ena enn aksyon solidarite dimans le 29 Ziyet. Li pu enn rasanbleman pasifik "Pu Lape dan Laliberte! Vyolans polisyer, ase!" dan Teat Port Louis, 2.00 - 6.30 p.m. Sa rasanbleman la organize konzwentman par Justice - Minisipalite Port Louis - Komite Sutyin Nitin Chinien.

Li pu pran form enn konser kot plizyer artis koni pe zwe volonter an solidarite avek Nitin Chinien ek lezot viktim agresyon polisyer. Apre konser, ver 5.30 p.m. pu ena enn kenndel-layt divan Teat.

Bann organizater finn dir ki mem si zot swete ki otan dimunn ki posib kapav partisipe, plas limite andan Teat Port-Louis, alor bizin rod kart depi boner. Kontakte JUSTICE par e-mel uswa telefone lor 208-2132, 208-4074 pu rezerv kart. Bizin osi vinn boner sa zur la pu pran u kart.

Artis pu inklir:
Menwar
Eric Triton
Zanzak Arjoon
Nitish ek Ram Joganah
La Foule
ek lezot grup

Orater: Nitin Chinien, Lord Mer Reza Issack, Dhiren Moher depi Komite Sutyen Nitin Chinien, Eric Triton, Marie-Michele Etienne, Lindsay Morvan, Martine Desmarais, Rajni Lallah (pu JUSTICE e pu introdir viktim vyolans polisyer).

Seremoni kenndel-layt prezide par Lord-Mer Reza Issack an-prezans konseye ek depite eli ek viktim britalite polisyer.

Sa evennman la, li finn organize apre ki artis Nitin Chinien ti arete ilegalman lagar Ian Palach ek ti agrese par polisye dan biro MCIT/CID Curepipe le 13 Zin. Kan lezot artis finn aprann sa, zot, ansam avek lasosyasyon Justice finn kumans mobilize ansam pu asire ki fer lazistis dan ka agresyon Nitin Chinien, ek osi dan tu lezot ka vyolans polisyer. Anfet sa long lalit ki JUSTICE ek Lalit ek MLF pe amene finn ranport enn viktwar dan sa ka la: 3 polisye MCIT finn sispann, pandan ki pe fer lanket kont zot. Li premye fwa ki gayn enn sispansyon dan ka britalite polisyer, sanki bizin pas par Lakur avan.

Bann viktim vyolans polisyer ki finn ena kuraz temwayne pu prezan dan aksyon sa zur la ansam avek Nitin Chinien.

Sa Konser ek Kenndel layt pe fer lor baz 5 demand swivan:

1 Bizin Aret vyolans polisyer
2 Lapolis pa kapav fer lanket lor lapolis
2 Polisye bizin sispann pandan lanket
4 DPP bizin purswiv polisye ki bat dimunn
5 Pu enn Komisyon Drwa Imin indepandan