Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deba otur Konpansasyon pu ditor ki Lesklavaz finn fer

25.08.2003

Lasanble Nasyonal finn adopte enn mosyon prezante par Depite Jean Claude Armance lor kestyon "konpansasyon" an relasyon avek lesklavaz. Me deba lor reparasyon lesklavaz li pa dat depi zordi.

Lalit, se premye lorganizasyon politik ki'nn fer kanpayn lor sa size-la dan Moris.

An kontrast avek tonalite ek backgrawnd sekter ki finn karakteriz deba otur mosyon Armance, demars Lalit ti ankre dan realite istorik ek realite de klas nu pei. Nu demars li dan mem lespri ki demars Dr Doudou Diène depi UNESCO, ki li osi ule evit pyez kominal.

An 1994, Lalit ti lans enn gran kanpayn atraver enn petisyon lokal ek internasyonal . Petisyon la, ti adrese a Prezidan larepiblik Moris ek enn kopi a guvernman Olande, guvernman Franse ek guvernman Britanik: bann leta ki ti koloniz Moris a tur derol, donk ki direkteman inplike dan atrosite ki lesklavaz finn deklanse.

Petisyon la, ti sinye par enn santenn lorganizasyon ek individi, inklir bann federasyon sindikal, bann lorganizasyon fam, bann konseye vilaz dan diferan landrwa, bann konseye minisipal depi kat minisipalite, bann lasosyasyon paran-zelev (PTA), ek bann lasosyasyon edikatif kuma Ledikasyon Pu Travayer. Petisyon-la ti osi sinye par enn seri lorganizasyon ek individi atraver lemond: depi bann lasosyasyon dokter ek avoka dan Lagres, bann lorganizasyon fam dan Uganda, Tanzani, Senegal, Nizerya, Zimbabwe, bann gran federasyon sindika dan Lind ek dan Leta-Zini, enn konseye minisipal dan Zapon, bann lorganizasyon politik dan Lafrik-diSid ek Brezil ziska bann akademisyin liniversite dan Laswed, Lafrik-diSid, Namibi, Tanzani ek Lind inklir bann gran intelektyel internasyonal kuma Vandana Shiva.

Ala seki Petisyon Lalit ti dir:

Petition addressed to the Head of State of Mauritius, copies to Governments of Netherlands, France & Great Britain, the three states which colonized Mauritius,

Bearing in mind the immense scale of the human suffering caused by slavery and the vast scale of the social destructivity of this system, and

Bearing in mind the fact that there are some nation states whose owning classes benefited directly in the form of capital accumulation from slavery, and still stand advantaged by the initial riches made through slavery,

Bearing in mind that there are some nation states working classes suffered directly from the confiscation of their means of subsistence and the annihilation of their social economy as a result of the ravages of slavery, and suffered directly from the humiliation and degradation of this system.

Bearing in mind that the only compensation that has hitherto been paid by the States responsible for upholding and allowing slavery, is that compensation paid to slave owners in respect of their so-called "property rights" having been infringed, we, the undersigned,

Call on States whose peoples suffered the direct effects of slavery, to put in claims to those States responsible for slavery, for material and moral damages, and we the undersigned,

Call on those States responsible for slavery to pay the damages claimed, and to pay these damages not from the usual government revenue, which includes working peoples' direct and indirect taxes, but from a special "anti-slavery levy" to be levied on the propertied classes and their companies and corporations, and we,

Call on the States claiming damages to create a special "post slavery fund" to be used for health and housing programmes in poor and working class neighbourhood and areas, and for the educational advancement, in its broadest sense, of all poor and working class neighbourhoods and areas, but without any recall to the perpetuation of race or ethnic classification of individuals, and we, the undersigned,

By our signature, I/we endorse this petition being circulated by LALIT demanding that the government of the Republic of Mauritius, in the spirit of the above arguments, prepared and submit a claim for compensation for the material and moral damage suffered by the working people of Mauritius through the slavery system from 1568 to 1835 and in the decades following the liberation of slaves and until today.


Kanpayn Lalit li form parti dan enn gran muvman mondyal pu reklam reparasyon pu ditor ki lesklavaz finn fer sirtu a Lafrik.

An 2001, Lalit ti re-iter so bann demann ek anplis nu ti reklam ki bann konpanyi morisyin ki finn benefisye konpansasyon pu ki aboli lesklavaz an 1835, restitye lekivalan sa larzan-la dan enn Post-Slavery Fund.


An Ut 2001, Lalit ti formelman ek piblikman dimann Minis Zafer Etranzer, A. Gayan pu prezant enn mosyon baze lor nu petisyon dan Konferans Nasyon Zini lor Rasism dan Durban.

Lansanb bann lorganizasyon travayer Moris, dan All Workers Conference finn osi adopte demand Lalit an 1998. Zot finn dir ki anfet vre desandan esklav dan Moris se klas travayer.Me depi kumansman kanpayn Lalit ek sutyin ki Lalit finn gayne, MMM/MSM finn reazir byin negativman lor sa kestyon reparasyon-la.

E malerezman sertin lorganizasyon finn swazir pu abord sa kestyon "reparasyon" depi enn pwin de vi plito sekter ek kominal. Mosyon Les Verts li truv dan sa demars-la. Malgre ki pu premye fwa Leta morisyin finn rekonet ki lesklavaz li enn krim kont limanite, mosyon Armance avek so insistans lor "desandan esklav"depi enn pwin de vi kominal, finn provok bann distorsyon ek diversyon grav dan lalit pu enn vre reparasyon pu ditor ki lesklavaz finn fer a lansanb sosyete Moris. Par met lanfaz lor "desandan esklav"olye klas travayer ek dimunn mizer, Armance finn provok bann amandman avek tonalite kominal kan Paul Berenger finn propoz enn premye amandman pu azut "langazman" lor lalis reparasyon. Lintansyon Paul Berenger ti buku pli motive par enn susi "lekilib kominal" plis ki ninport ki lezot konsiderasyon.

Me dinamik pli atros ki mosyon Armance ek deba otur sa mosyon-la pe provoke, se presyon pu enn klasifikasyon kominal dimunn moris kuma zame kapav finn ena avan. La osi Dr. Doudou Dienne exprim seki nu tultan finn dir: li dir ki enn de sekel le pli grav esklavaz se klasifikasyon kominal. Dan enn lartik Le Mauricien, 8 Oktob 1998, par ekzanp li dir "L'esclavagiste triomphera si le schéma, qu'il a voulu établir, perdure. Accepter le clivage ethnique comme principe d'organisation sociale, économique et politique, c'est donner la victoire "l'esclavagiste." Aster Paul Berenger pe koz nesesite al get "larb zenealozik" popilasyon Moris apre sa moyson-la. Me eski pu servi bann metod stil "aparteid" pu fer sa travay la?! Eski pu servi bann metod "nazi" pu al etablir kisann-la enn "desandan esklav" ubyin pa? Aster, li kler ki manyer ki pe abord kestyon reparasyon pu ditor lesklavaz, li absird ek kominal. Olye avans sosyete par divan, sa pe amenn enn rekil istorik inakseptab.

Lalit mintenir ki se enn lapros de klas ki bizin pre-domine dan sa batay pu reparasyon pu ditor ki lesklavaz finn fer a sosyete Moris.

Tu diversyon kominal pu tu sinpleman profit klas posedan ki finn benefisye depi lesklavaz. Li pu profit bann Konpanye dan Lafrans, Langleter ek Laoland ek dan Moris ki finn konstrir zot lanpir lor ledo enn sistem esklavazist.

Ian Jacob
Pu Lalit
23 Ut 2003
Lalit, 153 Main Rd, GRNW, Port Louis
Tel/fax: 208-2132, 208-5551,
Email: lalit@lalitmauritius.com,
Website: www.lalitmauritius.com