Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman Liv "Fas a Kriz Sistemik | Fas a Bankrut Politik Burzwa | Ki Stratezi?"

08.06.2007

Sa Dimans la LALIT pe lans trwa tex extra-ordiner. Sa liv la finn osi sorti an versyon Kreol an versyon Kreol-Angle ek an versyon Angle selman.

Liv li enn konpilasyon diskur ki ti prezante dan Seminar Internasyonal Teorik ki LALIT ti organize le 25 Zin 2006.

Ki Stratezi? regrup ansam trwa panser kreatif ki osi aktivis dan lapratik, Ram Seegobin, Jean-Claude Bibi ek Oupa Lehulere.

Sak diskur reprezant enn artikilasyon ant politik ek lekonomi, teori ek pratik, program ek lintere, lide ek aksyon, klas ek parti, anmemtan zot lor size artikilasyon ant sakenn sa bann size la.

Kan Moris pe fer fas enn kriz sistemik kuma seki pe deferle aktyelman, rol enn parti kuma Lalit se pu prepar enn program ki pran kuma pwen-de-depar realite zordi, ki nu bizin konpran osi byin ki posib, e ki etablir enn pon ver sosyete sosyalis fitir ki nu pe vize. Seki inplik pa zis enn konpreansyon ki stratezi me osi enn idantifikasyon bann akter ki pu amenn sa sanzman la.

Liv la disponib dan libreri Le Cygne, Rose-Hill tulede versyon ansam pu Rs200 e kot libreri Ledikasyon Pu Travayer, GRNW.

Si u anvi u interese pu enn kopi email Lalit lor lalitmail@intnet.mu.