Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sesyon fim deba filozofi politik Samdi 12 Me

09.05.2007

LALIT

Dan kad nu seri sesyon lor filozofi politik, Komisyon Zenn Lalit pe fer enn sesyon fim deba ki ena pu tem:


LEKOLOZI EK LEKONOMI- KI LYEN

Pu ena dan sa sesyon la enn extre depi Al Gore so fim
An Inconvenient Truth
plis Lalit so fim
POLITK EKONOMIK ALTERNATIV
swivi par deba. Sa pu fer

SAMDI 12 ME 2007
3.00 P.M
Batiman LPT GRNW
kontakte mamb Lalit dan u landrwa uswa telefonn lor 2082132 si u tya kontan gayn plis ranseyman.