Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fet Travay 2007 Lanplwa Pu Tu Dimunn

12.04.2007

Kuma u det inn konstate avek osi klarte ki nu, sityasyon klas travayer li pe koste ar katastrofik. Pa zis sa, me sa kriz sistemik ki pe kumans bat so plen, li pe afekte tu klas sosyal. Li pe sem dezord dan tu laspe sosyete, pa zis lekonomi. 65% zenn ule kit pei, al ayer. VRS ek Blue Print finn fer ravaz. Pu nepli ena vre anplwa dan agrikiltir ek agro-lindistri. Lizinn textil ek disik finn delokalize. Zonn indistriyel Coromandel enn simityer. Lindistri lokal pe desime. Apar bann lide marzinal kuma PME, Guvernman ek Lopozisyon pena okenn propozisyon lor ki bizin fer pu anplwa, setadir pu sirvi imen dan Repiblik Moris.Nu tem pu 2007 se "ANPLWA PU TU DIMUNN!". Sa zur la nu pe osi prezant enn fim inter-aktif apel Program pu Enn Lekonomi Alternativ ki anfet deza zet zalon sa kalite program ki neseser pu diversifikasyon agrikol lor lesel imans plis enn reform lor manyer desizyon fer lor itilizasyon later ek lezot rezurs.Pu osi ena selebrasyon lafors potansyel "travay", pu ena lamizik, poezi, diskur ek mesaz. Nu manb amenn enpe manze, e nu partaz li ansam.An konklizyon, nu ti pu kontan dir ki, fransman, nu enpe alarme pu truv enn parti sindikalis sutenir Guvernman Navin Ramgoolam, ek enn parti donn serom Lopozisyon Paul Bérenger, Pravind Jugnauth ek Ashok Jugnauth, dan enn moman parey, avan bann-la fer zot Miting 1 Me. Alor, apre Fet Travay, nu ti pu kontan ankuraz enn refleksyon an profonder dan klas travayer lor sa size la.