Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT pran Pozisyon kont Atak Leta Zini lor Iran

09.04.2007Apre ki Kongre USA ti tir seksyon dan so mosyon pu anpes enn atak lor Iran, tutswit ti kumans, partu dan lemond, gayn indikasyon enn preparasyon pu enn atak militer Ameriken kont Iran. Ti osi ena linformasyon ki Diego Garcia pu servi.Dan kad sa preparasyon de plizanpli kler pu enn atak militer Leta Zini kont Liran, LALIT formelman fer apel a Premye Minis Moris e a Guvernman Moris pu pran pozisyon piblik pu met USA an-gard kont tu aksyon militer ilegal lor Iran. Nu osi fer apel a Premye Minis pu li pran linisyativ apros lezot Sef Deta pei SADC, Linyon Afrikin, Non-Aliyne pu propoz zot osi, fer parey, antan ki pei, e, kot apropriye, sey pran pozisyon an-tan ki regrupman nasyon.Nu dir ki Guvernman Moris bizin azute ki Diego Garcia form parti Moris (Get nu Konstitisyon), e ki ni lepep Moris, ni Guvernman Moris, napa dakor pu servi nu later pu enn aksyon militer, sirtu enn aksyon militer ilegal.Lalit osi dir ki lepep Irak finn telman sufer akoz invazyon 2003. British Medical Association dan enn survey syantifik, estime ki 650,000 dimunn finn mor dan lager (setadir plis ki 10 fwa plis ki Leta Zini rekonet) depi kumansman bombardman. Nu dan Lalit, nu pa ule truv enn lot lepep travers sa-mem sufrans.


"Nu re-iter nu lapel pu tu dimunn ki kont bann lager dagresyon, pu zot pran pozisyon pu fermtir tu baz militer dan zot pei, ubyen dan zot rezyon, kuma enn premye muv kont lager dagresyon. Nu rapel ki Leta Zini ena 737 baz militer andeor so frontyer. Bizin ferm baz Diego Garcia, e tu lezot baz, osi.Konteni sa lartik lao-la ti servi par Le Mauricien pu enn lartik lor pozisyon Lalit.