Galleries more

Videos more

Dictionary more

Seki neseser asterla, enn mobilizasyon pu veritab sanzman

09.04.2007

Depi avan dernye Eleksyon Zeneral, LALIT ti pe antisipe ki difikilte dan Lindistri Sikriyer ek Zonn Frans pu presipit enn kriz sistemik ki pu afekte tu laspe ekonomik, politik ek sosyal dan peyi. Sa nu pe truve partu zordi. Nu ti osi dir ki dan labsans enn mobilizasyon pu reklam enn veritab alternativ dan lekonomi ek stratezi devlopman, ki li Lalyans Sosyal dan guvernman, ki li MMM ubyen MSM si zot ti dan guvernman, zot pu sey retablir profi pu kapitalist par fer klas travayer ek dimunn mizer sarye tu fardo. Sa usi nu pe truve zordi. Ki manyer Guvernman Lalyans Sosyal pe fer sa zordi?


Lisansiman ek Losterite

Ansyen Guvernman MMM-MSM ti detrir plis ki 8,000 lanplwa laburer dan Lindistri Sikriyer a traver VRS1, ek aster nuvo Guvernman finn deklans VRS2 pu fer ankor plis travayer vinn sezonye. Santralizasyon mulen pe amenn lisansiman par milye artizan. Dan Zonn Frans, lizinn pe kontinye ferme, delokalizasyon prodiksyon ver lezot peyi pe kontinye, travayer lezot peyi pe kontinye sibir represyon. Bann lizinn ki prodir pu marse lokal an difikilte, pe ena lisansiman masif kuma dan Desbro. Partu pe sey diminye ku prodiksyon a traver lisansiman, a traver destriksyon lanplwa.

Dan dernye 1 an, Guvernman li responsab ki rupi Moris finn devalye par plis ki 20%, ek sa finn amenn ogmantasyon pri par kaskad. Kuma Zonn Frans, Lindistri Sikriyer ek Gran lotel Turist gayn zot reveni an deviz, zot profi finn ogmante, me sa profi pu kapitalist pe sorti depi pos lamas dimunn ki pe peye pu sa ogmantasyon profi la a traver inflasyon.

Tu fasilite ki lamas dimunn ti pe gayne a traver Welfare State pe disparet: sibsid lor diri ek lafarinn, fiz lekzame; mem lasante ek ledikasyon gratis pe menase par privatizasyon.

Pu sey anpes travayer ek so sindika reziste sa latak lor lanplwa, sekirite lanplwa, ek nivo de vi, byento Guvernman pe amenn nuvo lalwa travay ek lalwa indistriyel pu donn patrona plis fasilite pu lisansye travayer, ek pu ofer travay sezonye lor enn lapey ki pli ba ki seki Award ti garanti, ek pu aboli konpansasyon saler ki tu travayer ti pe gayne an Ziyet pu fer fas a ogmantasyon kudlavi.Zis rezistans pa sifi

Travayer ek sindika finn organiz manifestasyon pu denons Bidze Sithanen parski sa ti finn demar losterite. Me tan ki nu pa konpran natir sistemik sa kriz ki nu pe traverse, tan ki nu nek sey defann mem drwa aki ki finn gayne dan lepok avan, nu mobilizasyon pa pu amenn nu byin lwin. Seki finn arive anfet se ki sa volonte pu proteste finn devye par bann oportinist ver diferan revandikasyon sektoryel kuma problem Sale by Levy, lanplwa alternatif pu travayer DWC, ek aster sibsid pu Fiz Lekzame. A-mezir ki muvman revandikasyon vinn sektoryel, san met an kestyon politik ekonomik an faver kapitalist ki Lalyans Sosyal pe impoze, bann parti oportinist ek demagozik kuma MMM, MSM, Linyon Nasyonal, pe rekiper sa mobilizasyon. Sa li byin danzere, parski zot nek reprezant enn alternans, pa enn alternativ. Se pa MMM ubyen MSM dan guvernman ki pu permet klas travayer ek dimunn mizer fer fas a difikilte ki nu pe traverse. Aster tu dimunn pe vinn konsyan ki sa vre.
Mobilizasyon otur revandikasyon sektoryel ek sekter pe permet lamonte kominalism danzere.Pu enn program sosyalist

Seki neseser zordi, se enn gran muvman ki mobilize deryer enn program politik ki propoz enn alternativ ekonomik, enn nuvo devlopman ki an faver lamas dimunn, pa dan lintere enn ponye kapitalist. Enn devlopman ki pa nek depann lor lisansiman dan sekter disik ek textil kuma Guvernman Lalyans Sosyal pe fer, me enn devlopman ki kapav kree lanplwa vit ek lor enn gran lesel. Seki osi neseser zordi, se ki travayer mobilize dan so sindika ek met presyon lor bann birokrasi ki pe amenn fragmantasyon dan enn lepok kot linite lor baz enn program li absoliman neseser.


Sa travay pu batir enn tel muvman, LALIT finn kumans li. Vinn donn nu enn kudme.Ram Seegobin
31 Mars 2007