Galleries more

Videos more

Dictionary more

Distribisyon Trak LALIT onivo Nasyonal

21.02.2007

Mardi gramatin, militan Lalit finn distribiye trak lagar Port-Louis, Rose-Hill, Curepipe, La Louise ek Rose-Belle pu donn nu pozisyon an-detay lor seki nu panse lanons demisyon Minis Sithanen reprezante, lor nu pozisyon lor abolisyon sibsid lor fiz legzame SC ek HSC ek osi lor manyer nu pe batir platform nasyonal ek internasyonal kont baz militer kuma lor Diego. (Get konteni trak lor sayt).

Ti ena enn resepsyon extreman pozitif pu nu trak depi dimunn an-zeneral, ek partikilyerman, parmi etidyan. Trak finn fini byin vit.