Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kriz Sistemik. Guvernman depase, MMM & MSM Lager Plas dan Guvernman PT

21.02.2011

Guvernman Travayis divize ek depase. Let demisyon Minis Finans Sithanen enn siyn ki Moris an-plen enn kriz dan so sistem antye, setadir enn kriz "sistemik". Kann ek textil pe balote. Zot pe zet travayer lor pave.


Lalyans Sosyal

Anplas Guvernman Travayist kree nuvo sekter diversifikasyon dan totalite antre-liyn dan pei, anplas li investi gran dan lapes o-larz, anplas li konverti infra-striktir mulen an agro-indistri lor gran lesel, tusala pu kree travay, li fer tu pu sap kapitalist dan kriz e pu fer klas travayer sarye tu fardo kriz.


MSM ek MMM

MSM ek MMM kanta-zot zot kontant zot badinn ar protestasyon ase dezespere avek sel bi pu sey fors PT fer plas pu zot dan enn fitir Guvernman Koalisyon ar PT. Kumsa, MMM panse, enn Koalisyon pu kapav fors klas travayer sarye sa fardo la pli fasilman ki Travayis tusel. Kapitalis dakor ek MMM lor la. Dirizan sindika fer zar zot pa remark tu sa tamasa la. Dan Lalit nu deza kont sa zar koalisyon.


Kriz Organik

Antretan, kriz la pe diviz Guvernman. Enn tel kriz sistemik, vedir partu ena kriz parski li enn sel. Li inposib geri kriz la par bus tru isi-laba. Enn dezekilib zeneral pe rantre. Enn dezord indeskriptib pe pran. Somaz ogmante. Rupi bese. Pri monte. State Trading mank deviz. Lager leve lor politik Labank Santral. Kondisyon travay degrade. Sekirite anplwa fonn. Ti-planter abandonn plantasyon. Vol ek old-ep pran lanpler. Dimunn ramas feray aliminyom partu pu vande. Lanvironnman degrade. Somer tom dan rulman ladrog. Dezespwar reyne. Dimunn tu klas sosyal rod parti kuma fu. Ena prefer swiside. Ena lev lager kot pa bizin. Ena turn ver eskrokri. Dan enn kriz sistemik, pa zis klas travayer ki dan difikilte, me klas mwayenn antye panike, zot zanfan pa kone ki pe atann zot dan lavenir, laplipar tit ek mwayen antrepener tom dan larwinn, ase gran sekter kapitalist kumans per bankrut. Kapitalis lager ant zot-mem. Zot lev labriz kominal kot kapav kan travayer vir kont zot. Lapres sonn kuma barik vid kan li pretann ki mood pe amelyore. Sithanen paret enn klunn kan li fer zar tu inn korek enn zur, ekrir so let demisyon andime.


Fiz SC ek HSC

Alor, dan sa kontex la, zordi nu truv sa mem Travayis ki an 2005 par demagozi ti pran bon desizyon pu re-introdwir pansyon vyeyes lor baz iniversel, li vinn kraz sistem iniversel pu fiz lexame SC & HSC. Ankor enn prev lor danze politik oportinist. Zordi PT pe konverti drwa etidyan an enn "ti-led" ki dusman-dusman kapav fonn net. Alor, Lalit opoz enn tel mezir, e nu denons demagozi Lalyans Sosyal. Targeting li enn imilyasyon an-reg pu paran. E trazedi ar tu means testing se tu dimunn informe byen kone ki pli dimunn mizer, pli zot pa futi pruve divan lotorite ki zot mizer. Li pa kiksoz ki ekrir lor nu fron. Minis dir u bizin montre pey-slip. Me zordi, gras-a politik Guvernman apre Guvernman, komye paran fer travay kazyel, sezyonye, kontra, swa zot dan ti-sekter kuma anplwayed mezon, anfle kamyon, manev mason kot pena pey-slip, swa zot self-employed dan sekter informel antan ki ti-marsan, peser, ti-planter, tit-antrepener, ki zot osi pena peyslip? Komye mama-papa separe? Kimanyer pruv sa? Alor, dan PT sey palye kriz ekonomik, li vinn azut ankor pagay dan sa kriz existan la, mem kalite pagay ki MMM-MSM ti provoke kan zot, a zot lepok, ti introdir mem zar "siblaz" pu pansyon vyeyes, ki a son tur, fer zot perdi eleksyon 2005.

Ki bizin fer? Bizin enn politik pu taxe reveni dimunn ris, servi kas pu donn sibsid dan enn fason diyn e iniversel. Se sa ki nu bizin exzize.


Program lor Ledikasyon

Me, seki inportan, se nu bizin anmemtan get ledikasyon dan enn fason global. Pa zis fiz. Bizin enn program pu amenn egalite ant etidyan. Lalit dir bizin, par exanp, met enn sistem kota kot sak Kolez alwe laburs liniversite. Sa pu kree enn dinamik ki sulev nivo ledikasyon pli ot dan tu kolez. Bizin enn program pu devlop kapasite refleksyon sak zanfan; sa li depann lor introdiksyon langaz maternel kom medyom lanseynman. Ledikasyon bizin gratis net, so fiz lexame ek so liv, tu. Lerla ki li enn drwa. Me, enn program lor ledikasyon, par li tusel, li pa ase.


Lekonomi Alternatif

Anmemtan, nu bizin kree enn program konsyan ek enn stratezi pu kree enn muvman ki exziz enn politik ekonomik diferan, ki pa fye zis lor kann, textil, lotel, e ki pa dan lame enn ti-ponye dimunn ki kut-ke-kut pe rod zot prop marz profi.


Evit swiv ipokrit

E fode pa, kan nu proteste, nu rann nu-mem ridikil par rant dan enn komite organizater enn Kanpayn Nasyonal ki dikte kareman par Paul Bérenger ek Pravind Jugnauth, kan se sa 2 konper-la dan zot Bidze 2004 ki zot mem personelman ti introdir siblaz pu fiz lexame SC ek HSC, kont lekel nu pe proteste. Sa kalite oportinism la, li pu afebli sak lorganizasyon ki finn rant brit brit. Parski kimanyer manb enn lorganizasyon pu reponn kan dimann zot kifer zot pe swiv avegleman deryer ... dimunn ki ti introdwir sa mezir kont lekel zot pe desann dan lari? Dirizan sindika pa remark sa ipokrizi grotesk la? Li pa etonan, kan zot finn deza trap lame Jugnauth ek Bérenger pu manifeste lor re-deploy lisansye DWC, kan samem Bérenger ti met deor 800 travayer DWC, ek samem Jugnauth ti avoka patron DWC kont sindika.


Lalit truv li byen inportan ki nu demark nu depi opportinis sa Kanpayn Nasyonal modi-la.